Решение 51

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    І. Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 37 /тридесет и седем/ месеца на недвижим имот, собственост на дружеството;

ІІ. Утвърждаване на тръжна документация на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД за отдаване под наем за срок от 37 /тридесет и седем/ месеца на недвижим имот, собственост на дружеството

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

            На основание чл. 21 ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.147, ал.2 от Търговския закон, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 18. чл.37, чл.40 и чл.43 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-40 от 07. 02. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

I. Открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 37 /тридесет и седем/ месеца на недвижим имот, собственост на дружеството и упълномощава управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник, при следните условия;

I.1. Описание на обекта – самостоятелен обект в сграда, с площ на обекта 247,34 кв.м, с идентификатор на обекта № 56784.540.231.4.63, по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-48 от 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на обекта: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.15. вх. В, ет.1, брой етажи – 1 (един), при съседни самостоятелни обекти: на етажа – 064, над обекта – 003, под обекта – няма, собственост на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД – за осъществяване на медико-социална и/или социални дейности, които не са конкурентни и не се осъществяват от „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД.

I.2. Вид на търга – публичен търг с тайно наддаване.

I.3.Начална тръжна цена – 680,00 / шестстотин и осемдесет/ лева месечно, без вкл. ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода, парно и др.

I.4. Стъпка на наддаване – в случай, че търгът премине в явно наддаване – 10 – десет на сто от обявената от кандидатите еднаква най-висока цена.

I.5. Размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малко от 10 % от началната тръжна цена – 20 – двадесет на сто от началната тръжна цена.

Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по сметка на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение” № 42:

БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

IBAN: BG32BPBI79241066874001

BIC: BPBIBGSF.

I.6. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, място и краен срок за нейното получаване          – Цена на тръжната документация – 20 / двадесет / лв. без вкл. ДДС;

Тръжната документация може да се закупи от кабинет № 4 ет.2, административен сектор на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука ” ЕООД, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. „Съединение“ № 42, за посочената сума в срок до 05.03.2024г. вкл. от 9,00 ч.-до 13,00 ч.

Начин на плащане: в брой в касата на дружеството.

I.7. Място и краен срок за подаване на документи за участие – всеки работен ден в деловодството на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. „Съединение” № 42, ет.2, каб. № 4, в срок до 13,00 ч. на 05.03.2024г.

I.8. Условия за оглед на обекта, предмет на търга – оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след съгласуване и със съдействието на главната медицинска сестра в срок до 05.03.2024г. от 13,00 ч. до 14,00 ч., срещу представена фактура за закупена тръжна документация.

I.9. Дата, място и час на провеждане на търга, респективно на повторното провеждане на търга:

- Място – гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. „Съединение“ № 42, сградата на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД, административен сектор в заседателна зала – кабинет № 6.

- Ден – 06.03.2024г.

- Начален час – от 12,00 часа.

При липса на участници в търга за горепосочения обект ще се проведе повторен търг на 13.03.2024г. на същото място, в същия чие и при същите условия.

Срокът за закупуване на тръжната документация, внасяне на депозита, оглед на обекта и подаване на заявления – всеки работен ден до 12.03.2024г. от 9,00 ч. до 13,00 ч.

I.10.    Специални изисквания към участниците:

(1) В търг а могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или други договорни отношения с община Пловдив и „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. „Съединение” № 42.

(2) В търга могат да участват физически лица. еднолични търговци и юридически лица. които не са обявени в несъстоятелност: или не са в открито производство по несъстоятелност.

В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица, които не са в производство по ликвидация.

I.11. Начина и срока на плащане на йената от спечелилия търга участник:

В 7-дневен срок от датата на провеждане на търга, въз основа протокола на комисията, управителят на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД издава заповед, с която определя:

а/ кандидата, спечелил търга и класираните на второ и трето място;

б/ срокът, в който спечелилият кандидат трябва да се яви да внесе наема за първия месец и да подпише наемния договор;

в/ срока и реда за връщане на депозита за участие на неспечелилите търга кандидати.

Депозитът на спечелилият търга кандидат се задържа и прихваща от дължимата от наемателя наемна вноска, съгласно договора за наем.

Депозитът на неспечелил търга кандидат се връща в три дневен срок след сключване на договор за наем със спечелилия търга участник.

„Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД не дължи лихва за времето, през което средствата по депозитите на кандидатите за участие са престояли у него.      .

II. Одобрява тръжна документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 37 /тридесет и седем/ месеца на недвижим имот, подробно описан в т. I. включен в капитала на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

III. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД след финализиране на решението да представи в община Пловдив отчет за изпълнение на същото.

МОТИВИ; Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.147, ал.2 от Търговския закон, във вр. с чл.21, ал.1, т.18, чл.37, чл.40 и чл.43 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическите основания произтичат от необходимостта Общински съвет – Пловдив, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Диагностично- консултативен център V – Пловдив – Cв. архиеп. Лука” ЕООД да разреши отдаване под наем за срок от 37 /тридесет и седем/ месеца на недвижим имот. собственост на дружеството.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 22.02. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /