Решение 50

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на движими вещи – общинска собственост в полза на Община Асеновград, представлявана от д-р Христо Грудев – кмет на Община Асеновград

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Николай Бухалов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-441 от 29. 11. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

            1. Дава съгласие за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи 2 000 броя седалки за зрители в полза на Община Асеновград, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9.

            2. Определя 19 лева, без ДДС, като цена за продажба на 1 брой зрителска седалка, въз основа на изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС оценка за продажба на 1 брой зрителска седалка, която към 03. 07. 2023 г. е в размер на 19 /деветнадесет/ лева, без ДДС, или за 2 000 броя седалки за зрители, в размер на 38 000 лева, без ДДС.

            3. Стойността по т. 2, определена като цена за продажба на движимите вещи по т. 1, следва да се внесе и да бъде налична по сметка на Община Пловдив преди подписване на договора за продажба и при спазване разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от НРПУРОИ.

            4. При неплащане на дължимата сума в срока по т. 3, преписката на продажба се прекратява.

            5. Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ;

Като взе предвид, че в Община Пловдив е постъпило писмо с вх. № 23ОВ-50/ 18. 01. 2023 г. от Кмета на Община Асеновград, относно искане за предоставянето на 4 000 /четири хиляди/ броя седалки, но в последствие е направено искане за закупуване на 2 000 /две хиляди/ броя седалки, обективирано в писмо с вх. № 23ОБ-739/ 29. 11. 2023 г., необходими за нуждите и развитието на спорта в общината. Към настоящия момент Община Асеновград влага финансови средства, с цел обновяване на общинския стадион „Шипка“, като е направен ремонт на старите трибуни и на тяхно място са обособени нови. Искането е за предоставяне на Община Асеновград на 2 000 броя седалки, които да се поставят на обновените трибуни на стадион „Шипка“;

Като взе предвид, че Община Пловдив е собственик на движими вещи, представляващи седалки за зрители, придобити на основание договор № 13ДГ-1371/ 03. 12. 2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на зрителски седалки, на столове за VIP места и на столове за резервни скамейки за „Спортен комплекс – стадион „Христо Ботев“. Същите не са използвани от датата на придобиването им;

Като взе предвид, че съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, а разпоредбата на чл. 35, ал. 4, т. 1 от същия закон указва, че продажбата може да се извърши без търг или конкус по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2, когато е между общината и държавата или меджу общини;

Като взе предвид, че с оглед факта, че с решението на Общински съвет, следва да бъде определена и цената на разпоредителната сделка, то по аналог на разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС е изготвена експертна оценка от независим оценител – Д. Д., към ДД „Експерт“ ЕООД за определяне стойността на движимите вещи, която към 03. 07. 2023 г. е определена на 19 /деветнадесет/ лева, без ДДС, за един брой седалка за зрители.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 22.02. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2024 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /