Решение 49

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.

/ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив

 

            На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 196, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-42 от 07. 02. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пловдив, съгласно Приложение №1.

2. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предостави приетия по т.1 Анализ на Областния управител на област Пловдив, за да послужи за разработване на „Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в област Пловдив 2024 – 2025 г.“

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: от чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 196, ал.1 и ал.З от Закона за предучилищното и училищно образование, и фактически основания: изпълнение на ангажимент на общините, произтичащ от ЗПУО, необходимост от стратегическо планиране за осигуряване на оптимални условия за удовлетворяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пловдив.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 22.02. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2024 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /