Решение 48

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

48

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  15. 02. 2018 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Даване на разрешение за подписване на Анекс №1 към Договор за банков кредит № ДУ-02/ 22. 02. 2012 г. и подписване на Анекс №1 към Договор за особен залог на движими вещи от 22. 02. 2012 г. към Договор за банков кредит № ДУ-02/ 22. 02. 2012 г., сключени между „СИБАНК“ ЕАД и „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ ЕООД – Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21. ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 10 ал. 1, т. 19 и т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, както и във връзка с чл. 116, ал.1. т. 3 от Закона за обществени поръчки, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-52 от 08. 02. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

 

1. Дава разрешение на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ ЕООД – Пловдив да предприеме необходимите правни и фактически действия за сключване на Анекс № 1 към Договор за банков кредит № ДУ- 02/ 22. 02. 2012 г. и Анекс № 1 към Договор за особен залог на движими вещи от 22. 02. 2012 г. към Договор за банков кредит № ДУ-02/ 22. 02. 2012 г., сключени между „СИБАНК“ ЕАД и „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ ЕООД – Пловдив.

2. Одобрява представените от „СИБАНК“ ЕАД проект на Анекс № 1 към Договор за банков кредит № ДУ-02/ 22. 02. 2012 г. и проект на Анекс № 1 към Договор за особен залог на движими вещи от 22. 02. 2012 г. към Договор за банков кредит № ДУ-02/ 22. 02. 2012 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от настоящото решение.

3. Възлага на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ ЕООД – Пловдив след осъществяване на процедурата по т. 1 да представи копия от сключените анекси в Община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 ал.1, т. 19 и т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, както и във връзка с чл.116, ал.1, т. 3 от Закона за обществени поръчки. Фактическите основания за вземане на настоящото решение, произтичат от необходимостта Общински съвет Пловдив, действащ в качеството си на представител на едноличния собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ ЕООД- Пловдив, ЕИК 000463379 да одобри подписване на Анекс №1 към Договор за банков кредит № ДУ-02/22.02.2012г. и подписване на Анекс №1 към Договор за особен залог на движими вещи от 22.02.2012г. към Договор за банков кредит №ДУ-02/22.02.2012г., сключени между „СИБАНК“ ЕАД и „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ ЕООД – Пловдив.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 21. 02. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/