Решение 40

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

40

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  15. 02. 2018 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за придобиване от страна на Община Пловдив на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Цар Ивайло“ № 2, за сумата от 353 333 лв. (триста петдесет и три хиляди  триста тридесет и три лева), достигната при проведената на 06.02.2018 г. публична продан по изп. д. № 20178260400426 по описа на ЧСИ peг. №826

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-55 от 09. 02. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Разрешава придобиване от страна на Община Пловдив па дворно място, със застроена и незастроена площ от 110 кв. м, находящо се в гp. Пловдив, ул. „Цар Ивайло“ №2, съставляващо имот пл. № 906 в кв. 8, включен (съгласно обявление от ЧСИ) в парцел I за комплекс „Античен театър“, по регулационен план на Старинна градска част, гр. Пловдив, ведно с построената в него жилищна сграда, застроена на 57 кв. м, при граници на имота: имот пл. 907, улица и зелени площи, а по скица представлява – Поземлен имот с идентификатор 56784.519.776 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 130 кв. м, с административен адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район „Централен“, ул. „Цар Ивайло“’ №2, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, представляващ (съгласно справка от УТ) УПИ II-906, кв. 8 но плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, одобрен със заповед №ОА-1927/28.12.2000 г., ведно с построената в него сграда с идентификатор 56784.519.776.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03. 06. 2009 г. на изпълнителния директор па АГКК, със застроена площ от 62 кв. м, брой етажи 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при съседи на имота: 56784.519.950, 56784.519.1156. за цена от 353 333 лв. (триста петдесет и три хиляди триста тридесет и три) лева, предложена при проведена на 06.02.2018 г. публична продан.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ; Като взе предвид, че е Решение №26, взето е протокол №1/23.01.2018 г. Общински съвет – Пловдив, е разрешил участието на Община Пловдив в процедурата по публична продан на недвижим имот представляващ дворно място, със застроена и незастроена площ от 110 кв. м, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Цар Ивайло“’ № 2, съставляващо имот пл. №906 в кв. 8, включен (съгласно обявление от ЧСИ) в парцел І за комплекс „Античен театър“, по peг. план на Старинна градска част, гр. Пловдив, ведно с построената в него жилищна сграда, с площ от 57 кв. м, при граници на имота: имот пл. 907, улица и зелени площи, а по скица представлява – Поземлен имот с идентификатор 56784.519.776 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 130 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, представляващ (съгласно справка от УТ) УПИ II-906, кв. 8 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, ведно с построената в него сграда с идентификатор 56784.519.776.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. па изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 62 кв. м, брой етажи 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при съседи на имота: 56784.519.950, 56784.519.1156, с оглед придобиване на имота от страна на Община Пловдив; Като взе предвид, че съгласно правомощията на Кмета на Община Пловдив, дадени от Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на т. 3 от решението па Общински съвет – Пловдив, Община Пловдив е внесла документи за участие в провежданата от ЧСИ публична продан. Съгласно разпоредбата на чл. 489 от ГПК Община Пловдив е подала и наддавателно предложение с посочена цена, в размер на 353 333 лв. (триста петдесет и три хиляди триста тридесет и три лв.), на която предлага да придобие недвижимия имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ,.Цар Ивайло“ № 2 според определените в закона параметри. Същото е подадено в деловодството на Районен съд – Пловдив под вх. № 268/05.02.2018 г.. ведно с квитанция за внесен задатък в размер на 10 % от посочената начална цена, а именно 35 221,50 лв. (тридесет и пет хиляди двеста двадесет и един лева и петдесет ст.); Като взе предвид, че публичната продан е проведена на 06.02.2018 г. от 10:00 часа в сградата па Районен съд Пловдив. Освен наддавателното предложение на Община Пловдив, в размер на 353 333 лв. (триста петдесет и три хиляди триста тридесет и три лева), в обявения срок. не са постъпили други наддавателни предложения. На основание чл. 492, ал. 1 от ГПК, като единствен участник, Община Пловдив е обявена за купувач на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ,.Цар Ивайло“ № 2, представляващ Дворно място със застроена и незастроена площ от 110 кв. м, съставляващо имот пл. № 906 в кв. 8. включен (съгласно обявление от ЧСИ) в парцел I за комплекс „Античен театър“, по peг. план на Старинна градска част, гр. Пловдив, ведно с построената в него жилищна сграда, с площ от 57 кв. м, при граници на имота: имот пл. 907, улица и зелени площи, а по скица представляващ – Поземлен имот с идентификатор 56784.519.776 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. с площ от 130 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, представляващ (съгласно справка от УТ) УПИ ІІ-906, кв. 8 но плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, ведно е построената в него сграда с идентификатор 56784.519.776.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 62 кв. м, брой етажи 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при съседи на имота: 56784.519.950, 56784.519.1156; Като взе предвид, че в Община Пловдив е постъпило уведомление вх. №18НЕТ128/06.02.2018 г. от Ангел Ангелаков – ЧСИ. рег.№ 826. по изпълнително дело №20178260400426, във връзка дължимите такси по проведената публична продан на гореописания имот. Сумите следва да се преведат в двуседмичен срок считано от датата на провеждане на търга, съгласно разпоредбата на чл. 492. ал. 3 от ГПК.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 21. 02. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/