Решение 39

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

39

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  15. 02. 2018 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за допълване на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2018 г. на Общински съвет-Пловдив в изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 9 от ЗОС

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4 и 5 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-56 от 09. 02. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Допълва приложението към Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив, като т. 4 на раздел IV. 1 да се чете:

„2. IV.1. Отчуждаване на имоти:

Предмет на отчуждаване – поземлени имоти

обект

4. ПИ и части от ПИ в кв.3 и 4 по плана на„Младежки хълм“, съответно: ПИ 517.451, 517.322, 517.42 и 517.41 в кв. 3; ПИ 517.154, 517.153, 517.155, 517.156, 517.157, 517.161, 517.162, 517.160, 517.159, 517.152 в кв.4; 517.473 в кв.14;

ПИ 517.206, 517.210, 517.209,

517.208 в кв. 19а ПИ 517.329, 517.328, 517.327, 517.207 в кв.19,

ПИ 517.213, 517.214, 517.212 в кв. 21, ПИ 517.255, 517.256 в кв. 22, ПИ 517.432. 517.258 в кв. 26, ПИ 517.287 в кв. 27, ПИ 521.1603

 

 

 

Разширение на

бул. „Васил Априлов“

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да обяви промените в Програмата по т. 1 от настоящото решение, на населението чрез поставяне на таблото за обяви в община Пловдив и в районната администрация, както и чрез публикуване на интернет страницата на Общината.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.4 и 5 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост; Като взе предвид, необходимостта от допълнение на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2018 г.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 21. 02. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/