Решение 38

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

38

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  15. 02. 2018 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 oт ЗМСМА, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, „ 7 и 79 от АПК,предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-49 от 17. 02. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, приета с Решение № 540 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 22 от 22. 12. 2016 г., както следва:

§ 1. Към текста на чл.5 се добавя „Свободните места се обявяват в електронната система от училищата. Подборът за записване на децата след трето класиране става по правила, утвърдени от директора на всяко от училищата.“

§ 2. Текстът в чл.6, ал.1 „до 1 март“ се заменя с „до 31 януари“,

§ 3. Текстът в чл.6, ал.2 „настоящ адрес“ се заменя с „постоянен или настоящ адрес“.

§ 4. Текстът в чл.6. ал. 3 „настоящ адрес“ се заменя с „постоянен или настоящ адрес“.

§ 5. Към текста в чл.6, ал.4 „представители на учебните заведения“ се добавя „и екипите по обхват, съгласно Решение №373/ 05. 07. 2017 г. на Министерски съвет на Република България“.

§ 6. Към текста па чл.19 се добавя „ За всяко от желанията се използва само един от адресите – постоянен или настоящ, който е по-благоприятен за детето.“

§ 7. Текстът на чл.23, ал.6 „В случаите, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брой точки е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа, от електронната система за прием. Тогава се класират децата с по-големи случайни числа.“ се заменя със следния текст:

„В случаите, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брои точки е по-голям от броя на свободните места, децата се подреждат:

1. По годината на адресната регистрация на ползвания по благоприятен за детето за съответното желание постоянен или настоящ адрес на територията на град Пловдив, като първо се класират децата с по-ранна адресна регистрация;

2. При една и съща година на адресна регистрация по т. 1 се класират децата с по-големи случайни числа след прилагане на процедура по генерирана и присъждане на случайни числа от електронната система за прием.“

§ 8. Към текста на чл. 35 се добавя „Децата, приети след приключване на трето класиране, се отразяват в системата като записани, за да се проследи задължителният им обхват.“

§ 9. Приложение №1 се отменя. Приема се ново приложение с 1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

§ 10. Приложение №2 се отменя. Приема се ново приложение с №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.

§ 11. Приложение №3 се отменя. Приема се ново приложение с №3 – Заявление за записване.

II. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Пловдив, за приемането й.

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание: чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК; Фактически основания: Промяна в действащата Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, така че да бъде в съответствие с направените изменения в Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, публикувана в ДВ бр.77 от 26.09.2017 г. Допълване на текстове, чрез които ще бъде внесена повече яснота за родителите на децата, подлежащи на прием в първи клас.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 21. 02. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/