Решение 377

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

377

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 20 ОТ  05. 12. 2019 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на план за защита при бедствия

             на община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Йордан Ставрев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение разпоредбите на Закона за защита при бедствия, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-400 от 29. 11. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

 

1. Приема План за защита при бедствия на Община Пловдив.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение разпоредбите на Закона за защита при бедствия.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 11.12. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 10. 12. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 11.12.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /