Решение 376

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

376

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 20 ОТ  05. 12. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Освобождаване и избор на нов член на Контролния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 13 и ал. 14 и чл. 23 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-399 от 28. 11. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Освобождава Ели Гатева като член на Контролния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

2. Избира Веселина Александрова за член на Контролния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за срок до изтичане мандата на Контролния съвет, избран с Решение № 131, взето с протокол № 9 от 16. 09. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 13 и ал. 14 и чл. 23 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“; Като взе предвид, че Ели Гатева към настоящия момент не е общински съветник в Общински съвет – Пловдив и е необходимо Общински съвет в качеството му на Учредител да избере нов член на Контролния съвет за срок до изтичане мандата на настоящия Контролен съвет.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 11.12. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 10. 12. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 11.12.2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /