Решение 375/п/

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

375/п/

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 20 ОТ  05. 12. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Освобождаване и избор на председател, зам.-председател и членове на Управителния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал. 1,т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 3 и ал. 4 и чл. 15 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019”, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 19ХІ-398 от 28. 11. 2019 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. На основание чл. 10, ал. 3 и ал. 4 и чл. 15 от Учредителния акт на Общински фондация „Пловдив 2019“ освобождава Управителния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“:

1. инж. Иван Тотев – председател;

2. Стефан Стоянов – зам.-председател;

3. чл.-кор. проф. др Стефан  Костянев – член на Управителния съвет;

4. Антон  Баев – член на Управителния съвет;

5. Тони  Симидчиева  – член на Управителния съвет;

6. Христо  Гюлев – член на Управителния съвет;

7. Матей  Матеев – член на Управителния съвет,

без да ги освобождава от отговорност.

ІІ. На основание чл. 10, ал. 3 и ал. 4  от Учредителния акт на Общински фондация „Пловдив 2019“ избира нов състав на Управителен съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“, считано от приемане на настоящото решение:

1. Пламен  Панов – председател

2. Илия  Кирчев – зам.-председател;

3. Недялко   Славов – член на Управителния съвет;

4. чл.-кор. проф. др Стефан Костянев– член на Управителния съвет;

5. Антон  Баев – член на Управителния съвет;

6. проф.д-р Любомир  Караджов – член на Управителния съвет;

7. д-р Димитър Семков – член на Управителния съвет;

8. Тони  Симидчиева – член на Управителния съвет.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал. 1,т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 3 и ал. 4 и чл. 15 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019”.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 11.12. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 11. 12. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 11.12.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /