Решение 37

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

37

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  15. 02. 2018 г.

 

О Т Н О С Н О :    Дарение на парични средства в размер общо на 3 150  (три хиляди сто и петдесет) лева за издаване на документи за пребиваване в полза на 10 студенти, украински граждани от българска народност, приети да се обучават по специалност „Софтуерно инженерство“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“, съгласно сключен между Община Пловдив и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Меморандум за сътрудничество, одобрен от Общински съвет-Пловдив с Решение № 272, взето с Протокол № 10 от 16. 06. 2016 г. и анексиран с Решение № 263, взето с Протокол № 15 от 01. 08. 2017 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.225 от ЗЗД, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.39а, ал.5, изречение последно от НРПУРОИ, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-50 от 07. 02. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Дава съгласие за дарение на индивидуалната сума в размер на 315 (триста и петнадесет) лева, респективно – общо в размер на 3 150 (три хиляди сто и петдесет) лева, необходими за издаване на Виза за дългосрочно пребиваване и на Разрешение за пребиваване, в полза на студенти, украински граждани от българска народност, приети да се обучават по специалност „Софтуерно инженерство“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“, съгласно сключен между Община Пловдив и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Меморандум за сътрудничество, одобрен с Решение № 272, взето с протокол № 10 от 16. 06. 2016 г. и анексиран с Решение № 263, взето с Протокол № 15 от 01. 08. 2017 г., на Общински съвет -Пловдив, както следва:

1. К. К., личен №, роден на., паспорт №, издаден на.

2. В. С., личен №  роден на., паспорт №, издаден на.

3. Н. С., личен №, родена на., паспорт №, издаден на

4. С. С., личен №, роден на, паспорт ,дата на издаване

5. М. М., личен №, роден на, паспорт №, издаден на

6. Л. П., личен №, родена на, паспорт №, издаден на

7. Д. М., личен №, роден на, паспорт №, издаден на

8. А. Н., личен №, роден на, паспорт №, издаден на

9. В. Р., личен №, роден на, паспорт №, издаден на

10. О. З., личен №, роден на, паспорт № ,дата на издаване

ІІ. Средствата по точка I. да бъдат осигурени от остатъка на паричните средства, които Община Пловдив ще предостави за учебната 2017/2018 г., по сключено Споразумение за сътрудничество с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, одобрено с Решение № 263, взето с Протокол № 15 от 01. 08. 2017 г. и Анекс на Меморандум за сътрудничество, одобрен от Общински съвет-Пловдив с Решение № 263, взето с Протокол № 15 от 01. 08. 2017 г.

III. Одобрява текста по предоставения проект на договор за дарение, който ще бъде сключен с всеки от гореизброените по т.1 лица.

IV. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.225 от ЗЗД, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.39а, ал.5, изречение последно от НРПУРОИ и като взе предвид Меморандума за сътрудничество, одобрен от Общински съвет – Пловдив с Решение № 272, взето с Протокол № 10 от 16. 06. 2016 г. и анексиран с Решение № 263, взето с Протокол № 15 от 01. 08. 2016 г.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 21. 02. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2018 г.