Решение 369

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

369

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19  ОТ  21. 11. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Отворена покана „Наследство“ на

   Общинска фондация „Пловдив 2019“ 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Веселина Александрова – общински съветник

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-384 от 18. 11. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

І. Препоръчва на Управителния съвет на Фондация „Общинска фондация Пловдив 2019“:

1. да спре процедурата по последната отворена покана „Наследство“ до попълване състава на УС;

2. всички направени до момента проектни предложения да бъдат разгледани  и одобрени от новия състав на Управителния съвет.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и като взе предвид подадените оставки на членове на Управителния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“, както и че срокът за кандидатстване по отворена покана „Наследство“ изтича на 30. 11. 2019 г.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.11. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 26. 11. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.11.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /