Решение 368

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

368

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19  ОТ  21. 11. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Освобождаване на контрольора на МБАЛ„Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД и избор на нов

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 144 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 18, т. 8 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, и предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-387 от 18. 11. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Освобождава Йордан  Василев, родена на**************, като контрольор на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Пловдив“ ЕООД по реда на чл.14, ал.1, т.6 „При възникване на обстоятелство, обуславящо нормативно определена забрана или ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции“ от Анекс към договор за възлагане на контрол на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Пловдив“ ЕООД, сключен на 01. 03. 2019 г. между Йордан  Василев и Общински съвет – Пловдив, представляван по пълномощие от Кмета на община Пловдив, считано от 11. 11. 2019 г.

2. Избира за контрольор на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Пловдив“ ЕООД, Петя  Манева, родена на ***********. за срок от 3 /три/ години.

3. Определя месечно възнаграждение на контрольора в размер на 1,5 /една и половина/ минимална месечна заплата, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

4. На основание чл. 145 от Търговския закон, контрольорът отговаря имуществено за вреди, причинени на дружеството.

5. Възлага на Кмета на Община Пловдив да сключи с контрольора, избран в т.2 от настоящото решение, договор за възлагане контрола на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Пловдив“ ЕООД, приет с Решение № 192, взето с Протокол № 15 от 16. 06. 2011 г. на Общински съвет – Пловдив.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 144 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 18, т. 8 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала; Фактическото основание за вземане на решението, произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив, действащ  в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество, да вземе решение за освобождаване на г-жа Ташева като контрольор на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Пловдив“ ЕООД и да избере нов.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.11. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 26. 11. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.11.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /