Решение 366

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

366

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19  ОТ  21. 11. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Допълнение на Решение № 344, взето с Протокол № 16 от 03. 10. 2019 г., касаещо провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД – с едноличен собственик на капитала община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.  2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26. 06. 2000 г. за условията и реда за повеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, и предвид разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-386 от 18. 11. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

І. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ – Пловдив“ ЕООД в състав от 5 (пет) души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина, както следва:

Председател: зам.-кмет в община Пловдив с ресор „Здравеопазване“

Секретар: общински съветник – д-р Иглика Казанджиева;

Членове: 1. представител на РЗИ Пловдив, посочен писмено от директора на тази институция;

2. общински съветник – Георги Колев;

3. общински съветник – Йордан Илиев;

резервен председател/юрист: директор на дирекция „Правно- нормативно обслужване“ в община Пловдив;

Комисията да извърши следните действия:

1. да публикува обява за конкурса в един местен вестник и на интернет страницата на община Пловдив; паричните средства необходими за публикуване на обявата за конкурса са за сметка на бюджета на общината;

2. да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса;

3. да разгледа постъпилите заявления и документи по реда на тяхното постъпване, в присъствието на явилите се кандидати, да оцени представените програми за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период и да проведе събеседване с допуснатите кандидати; да класира кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на програмата за развитието и дейността на дружеството се формира въз основа на следните критерии:

• съответствие на проекта с нормативната уредба;

• съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

• анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

• съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

• логическа структура на разработката;

• степен на практическо приложение на придобитите теоретични познания.

До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата, не по- ниска от мн.добър 4,50.

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

•обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

•степен на познаване на нормативната уредба;

•способност да се планират и взимат управленски решения;

•административни умения, професионални и делови качества;

•комуникативни способности и организационни способности;

•способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценката на програмата и тази от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

4. в тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса да изготви протокол и да внесе в Общински съвет – Пловдив за одобрение проект за решение, с което да определи кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници;

5. в петдневен срок от утвърждаване на решението на комисията от страна на Общински съвет – Пловдив, да обяви класирането на интернет страницата на община Пловдив и да уведоми участниците в конкурса за това.

При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса, участниците могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Пловдив в тридневен срок от уведомяването им, но не по късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място.

За участие в работата на комисията, членовете й не получават възнаграждение.

ІІ. Възлага на Кмета на община Пловдив изпълнението на настоящето решение.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.  2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26. 06. 2000 г. за условията и реда за повеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, и предвид разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала; Фактическо основание: произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в общинските търговски дружества, да вземе решение за назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина-Пловдив“ ЕООД, предвид наличието на временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.11. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 26. 11. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.11.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /