Решение 365

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

365

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19  ОТ  21. 11. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Определяне на представител на Общински съвет – Пловдив в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинския съветник Александър Държиков – Председател на Общински съвет – Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-377 от 15. 11. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

Определя за представител на Общински съвет – Пловдив в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Златин  Велев.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и като взе предвид променения състав на Общински съвет – Пловдив след произведените местни избори на 27 10. 2019 г.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.11. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 26. 11. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.11.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /