Решение 36

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

36

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  15. 02. 2018 г.

 

О Т Н О С Н О :    Участие на Община Пловдив в редовно заседание на общо събрание на „Асоциация по В и К – Пловдив“ на 22. 02. 2018 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-38 от 30. 01. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Общински съвет определи в заседанието на общото събрание на „Асоциацията по ВиК -Пловдив“ Община Пловдив да се представлява от инж. Димитър Кацарски – зам.- кмет „ОСУТСИ“, Община Пловдив.

II. По точка 1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2017 г. да гласува „за“

По точка 2. Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2017 г. да гласува „за“.

По точка 3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2018 г., като съгласно писмо с изх, № 91-00-4/12.01.2018 г. на МРРБ, вноската на държавата в бюджетът на Асоциацията по ВиК Пловдив за 2018 г. се равнява на 14999,95 лв. да гласува „за“.

III. Възлага на кмета на община Пловдив изпълнението на настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.1, ал. 3 и ал.5 от Закона за водите; Като взе предвид писмо изх.№ АВК-02-6/23.01.2018 г. от Здравко Димитров- Областен управителна област Пловдив и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с което уведомяват Община Пловдив за насрочено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Пловдив“, което ще се проведе на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала № 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив и планирания дневен ред на заседанието.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 21. 02. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/