Решение 32

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 32

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ  27. 02. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    1. Освобождаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД; 2. Определяне на нов представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.24 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ-39 от 20. 02. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Освобождава В. Н. М. – представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД.

2. Определя за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД Е. Г. Р., роден на *********** г. за срок от три години.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.24 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта да се определи нов представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД – общински съветник.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 07.03. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 04. 03. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.03.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /