Решение 31

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ  27. 02. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на

  Общински съвет – Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от „Демократична България – Обединение“

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ-34 от 20. 02. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Избира Йордан Я. Иванов за заместник-председател на Общински съвет – Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 07.03. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 04. 03. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.03.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /