Решение 308

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

308

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Даване на съгласие за премахване на едноетажна сграда с идентификатор 56784.518.533.4         със застроена площ от 454 кв.м с предназначение сграда за битови услуги и сграда с идентификатор 56784.518.533.5, със застроена площ от 134 кв.м, с предназначение сграда за битови услуги – публична общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 2224/ 06. 10. 2022 г., находящи се в двора на ОУ „Алеко Константинов”, с административен адрес ул. „Алеко Константинов” № 11, гр. Пловдив и разрешение за възлагане на проектиране на нов учебен корпус при условията на чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гергана Златкова – Зам.-кмет и заместваща Кмета на район „Централен“, община Пловдив, съгласно заповед № РДЦ-23-944/ 25. 09. 2023 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.197, ал. 1 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г., предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-423 от 10. 10. 2023 г.  фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие за премахване на едноетажна сграда с идентификатор 56784.518.533.4 със застроена площ от 454 кв.м, с предназначение: сграда за битови услуги и сграда с идентификатор 56784.518.533.5, със застроена площ от 134 кв.м, с предназначение: сграда за битови услуги – публична общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 2224/ 06. 10. 2022 г., находящи се в двора на ОУ „Алеко Константинов”, с административен адрес ул. „Алеко Константинов” №11, гр. Пловдив.

2. Дава съгласие за възлагане на проектиране на нов учебен корпус при условията на чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата е намалено отстояние на 5.00 м.

3. Кметът на район „Централен” да предприеме последващи действия за провеждането на административни производства по реда на чл. 197 от ЗУТ, както и да предприеме действия по законоустановения ред за възлагане на проектиране на нов учебен корпус в двора на ОУ „Алеко Константинов”, с административен адрес ул. „Алеко Константинов” № 11, гр. Пловдив.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.197, ал. 1 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г.;

Като взе предвид, че:

Поземлен имот с идентификатор 56784.518.533, за който е отреден УПИ І-518.533, за образование, кв.204 по плана на Втора градска част-гр.Пловдив е предоставен за управление на ОУ „Алеко Константинов”, гр. Пловдив, съгласно Заповеди № 15ОА-3027/04.11.2015г. и №18 ОА-1298/08.06.2018г. на кмета на община Пловдив. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №2224/05.10.2022г.;

Съобразно действащия Подробен устройствен план за УПИ І-518.533, за образование, одобрен с Решение № 66, взето с Протокол № 5/ 10. 03. 2022г. на ОбС-Пловдив е предвидено запазване на сгради с идентификатор 56784.518.533.1 и 56784,518.533.2, запазване с надстрояване на сграда с ИД 56784.518.533.4 и ново застрояване при спазване на устройствени показатели: Височина до 10 м, Пл. на застрояване до 40%, Кинт до 1.2, Позеленяване мин.20%. Част от сгради с идентификатор 56784.518.533.3 и 56784.518.533.5 попадат в улична регулация, нямат траен устройствен статут, не са включени в режима на застрояване и следва да бъдат премахнати до реализиране на предвижданията на ПУП.

С писмо вх.№ НЕТ-Ц257/ 12. 04. 2023 г. от директора на ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив е предоставена информация за необходимост от изграждане на допълнителни помещения в нов корпус на филиала на училището, находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.518,533, както следва:

Първи етаж:

1.Физкултурен салон;

2.Две съблекални;

3.Санитарен възел;

4.Помещение за складиране на топки, мрежи и др.;

5.Стая/салон за официални събития (връчване на свидетелства, празник на буквите и др.)

Втори етаж:

1.Четири „обърнати” класни стаи;

2.Санитарни възли – 3 клетки за момчета и 3 клетки за момичета;

3.Складово помещение за обслужващия персонал;

4.Стая за занимания по интереси.

След направен анализ на съществуващото застрояване и предвидените по ПУП устройствени показатели за имота е установено, че при наличие на сгради с идентификатор 56784.518.533.1, 56784.518.533.2 и 56784.518.533.4, допустимата плътност на застрояване позволява ново застрояване до 200 кв.м, което е крайно недостатъчно за разполагане на сграда с гореописаните широкоплощни помещения.

Конструкцията и височината на предвидената за запазване и надстрояване сграда с идентификатор 56784.518.533.4 е неприемлива, не отговря на изискваниятта на чл. 169, ал.1 от ЗУТ, както и на нормативните изисквания за новото предназначение. Считаме, че икономически нецелесъобразно е да се предприема надстрояване, пристрояване и конструктивно укрепване на съществуващата сграда, а да се изгради нова сграда, която да отговаря на всички нормативни изисквания. За целта е необходимо сграда с ИД 56784.518.533.4         да бъде премахната и на нейно място, в рамките на ограничителните линии на застрояване, при запазване на сгради с идентификатор 56784.518.533.1 и 56784.518.533.2, да бъде изграден нов корпус с допустима застроена площ до 650 кв.м при плътност на застрояване 40%.

Съгласно действащия ПУП, новото застрояване е предвидено на 5.00 м от уличната и страничната регулационна линия. За УПИ І-518.533, за образование, кв. 204 по плана на Втора градска част – гр. Пловдив е издадена виза за проектиране от главния архитект на община Пловдив за изготвяне на инвестиционен проект при спазване на следните условия: ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 66, взето с Протокол № 5/ 10. 03. 2022 г. на ОбС-Пловдив, със запазване на съществуващото застрояване/сгради с идентификатор 56784.518.533.1 и 56784.518.533.2/ и ново застрояване в устройствена зона „То” с устройствени показатели: Височина до 10 м, плътност на застрояване до 40%, Кинт до 1.2, озеленяване мин. 20%, Паркиране 100%.

Чл. 26, ал. 3, т. 3, буква „а” и „б” от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата поставя изисквания за разполагане на сградите на училищата на разстояние от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти, както следва:

а) по-голямо от 15 m – за частите от сградите с учебни помещения в училищата и за помещенията за запимални и спални в детските градини и детските ясли;

б) по-голямо от 5 m – за частите от сградите нс училищата с неучебни помещения (например зони за спорт, хранене и др.);

Новият корпус ще съдържа и учебни помещения, които съгласно чл.26, ал.6 от гореописаната наредба, могат да бъдат разположени на намалени разстояния по ал. 3, т. 3, буква ”а” от 15 м на 5 м с мотивирано решение на Общински съвет.

Предвид реализираното в по-голямата си част застрояване в УПИ І-518.533, за образование, наличие на съществуваща подземна инфраструктура, благоустрояване и озеленяване в имота, най-подходящото място за позициониране на новия корпус е на мястото на сграда с ИД 56784.518.533.4, в северозападния ъгъл на имота, максимално изтеглен до уличната и странична регулация, като същевременно не е в противоречие с линиите на застрояване по ПУП. В тази връзка е целесъобразно да се приложи възможността за намаляване на разстоянието на 5.00 м, съгласно чл.26, ал. 6.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 17.10. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 16.10. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 17.10.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /