Решение 307

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

307

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на “Общинска банка” АД да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредно ОСА /ИОСА/ на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 17. 11. 2023 г. или на резервната дата – 06.12.2023г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

            На основание чл.21. ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220. ал. 1, чл. 221, т. 1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата па община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ – 421 от 06. 10. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

I. Упълномощава Иван Вичков – общински съветник, представител на община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17. 11. 2023 г. от 11.00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча” № 6, или при липса на кворум – на 06. 12. 2023 г. от 11.00 часа на същото място, както следва:

1. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД“ . – да гласува – „против “.

2. Промяна в персоналния състав на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД, съгласно предложението на председателя на Управителния съвет и определя мандат от три години.“ – да гласува – „против“.

3. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т.1 във връзка с чл.241, ал.4 от Търговския закон, във връзка с чл. 12, т.1 и т.11 от Устава на „Общинска банка“ АД, изменя Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

3.1. На първата страница, след „гр. София“, „2021“ се заменя с „2023“.

3.2. В чл.3, ал.1, т.11 от Устава, цифрата „5“ се заменя с цифрата „6“, като разпоредбата придобива следната редакция:

„11. Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;“

3.3. В чл. 22, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин:

„(1) Надзорният съвет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание на акционерите за срок от три години.“

3.4. Чл.22, ал.2 от Устава се изменя по следния начин:

„(2) Най-малко един от членовете на Надзорния съвет трябва да бъде независим по смисъла на приложимото действащо законодателство.“, а текстът „Членовете на първия Надзорен съвет се избират да срок от три години.“ се заличава.

3.5. В чл.23. ал.3 от Устава, думата „банката“ се заменя с „Банката“, като разпоредбата придобива следната редакция:

„(3) Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет, най-малко веднъж на три месеца по свой почин, по искане на член на Надзорния съвет или по искане на членовете на Управителния съвет. Заседание на Надзорния съвет може да се свика и по искане на Централната банка за вземане на решение относно мерките, които трябва на се предприемат от Банката.“

3.6. В чл.27. ал. 1 от Устава, думата „пет“ – след текста „който се състои от“ се заменя с думата „три“, като разпоредбата придобива следната редакция:

„(1) Банката се управлява и представлява от Управителния съвет, който се състои от три до седем члена, избрани от Надзорния съвет за срок от пет години.“

3.7. Чл. 35, ал. 1 от Устава се изменя, като се премахва текстът „Едно и също специализирано одиторско предприятие не може да бъде одитор на Банката за период, надхвърлящ 5 последователни години“, а разпоредбата придобива следната редакция:

„(1) Управителният съвет, в сроковете, предвидени в закона съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраното от общото събрание на акционерите специализирано одиторско предприятие.“

3.8. В чл.35, ал. 3 от Устава, думата „управителният“ се заменя с думата „Управителният“ и думата „надзорния“ се заменя с думата „Надзорния“, като разпоредбата придобива следната редакция:

„(3) След постъпване на доклада на специализираното одиторско предприятие, изготвен съобразно законовите изисквания. Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния доклад за дейността, годишния финансов отчет и доклада на одиторското предприятие, както и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.“

3.9. В чл.35. ал.6 от Устава, след цифрата „6“ се добавя „(шест)“, като разпоредбата придобива следната редакция:

„(6) Банката публикува на всеки 6 (шест) месеца счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, най-малко в един централен ежедневник. Банката оповестява и друга информация по форма, съдържание и в срок, определени с наредба на БНБ.“

3.10.    В §2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 15 ноември 2022г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 17 ноември 2023г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.“ – да гласува – „против“.

II. Възлага на упълномощения представител по т.І от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив копие от протокола от извънредното ОСА на „Общинска банка” АД, веднага след провеждането му.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.1 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала; Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителят на община Пловдив в извънредното Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредното ОСА на Банката, което ще се проведе на 17.11.2023г. или на резервната дата – 06.12.2023г., съгласно публикувана в Търговския регистър Покана за свикване на извънредно ОСА на дружеството.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 17.10. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 16.10. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 17.10.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /