Решение 306

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

306

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и план-схеми на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на

         община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 14, ал. 4, чл. 19, ал. 5, чл. 20, ал. 1 и ал. 2, чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 25, чл. 31, ал. 2, чл. 103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 2 и ал. 5, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 1, т. 3, т. 5 и т. 10 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, Наредба № 7/2001 г. за ПНУОВТУЗ и Наредба № 8/2003 г. за ОСУП и Наредба № 8/1999 г. за ПНРТПСНМ, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-408 от 03. 10. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ и план-схеми „Електрическа“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно- комуникационна“ на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, като:

1. заличава се част от улица по регулация между о. т. 43, о. т. 44, о. т. 45 и о. т. 46, представляваща част от ПИ с идент. 56784.532.26, 56784.532.68, 56784.532.81 и 56784.532.9505 по КККР на гр. Пловдив;

2. създава се нова о. т. 43а в ПИ с идент. 56784.532.303 по КККР на гр. Пловдив;

3.улицата, представляваща част от ПИ с идент. 56784.532.303 по КККР на гр. Пловдив, се трансформира в улица-тупик от съществуваща о. т. 43 до нова о. т. 43а без промяна на действащия габарит от 12,00 м;

4. улицата, представляваща част от ПИ с идент. 56784.532.68, 56784.532.81 и 56784.532.9505 по КККР на гр. Пловдив се трансформира в задънена пешеходна алея с габарит 6,00 м без промяна на западната регулационна граница;

5. от кв. 5 и кв. 9 и улица, представляваща част от ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив, по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, се образува нов кв. 5 , по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, и нови УПИ, както следва:

5.1. от УПИ VII-за озеленяване, кв. 5 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, и част от улица по регулация между о. т. 45 и о. т. 46, представляваща част от ПИ с идент. 56784.532.68 и 56784.532.9505 по КККР на гр. Пловдив, с привеждане към проектен идентификатор по КККР на гр. Пловдив се образува нов УПИ XVI-532.31, за озеленяване без промяна на действащата план-схема по чл. 62, ал. 9, предл. второ от ЗУТ и със запазване сервитута на съществуващо трасе на кабели 20 kV;

5.2. от УПИ V-532.26, за жилищно строителство, кв. 9 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, и част от улица по регулация между о. т. 43, о. т. 44 и о. т. 45, представляваща част от ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив, се образува нов УПИ XVII-532.26, за жилищно строителство, по имотните граници на ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив, с привеждане към идентификатор по КК на гр. Пловдив, с ново свободно средно високо основно застрояване и ново допълващо застрояване за БКТП със сервитут, с устройствена зона Жс и устройствени показатели: Височина до 15 м, П застр. до 70%, Кинт. до 2,0, Позел. мин. 30%, Паркиране 100%, и със запазване сервитута на съществуващо трасе на кабели 20 kV,

по корекцията на регулацията с кафяви и зелени зачертавания, щрихи, надписи и линии, по застрояването, нанесено с червени ограничителни линии, допълващо застрояване с черни задължителни линии, оцветено в червено, и сервитут с тънки прекъснати червени линии, коти в черен цвят и матрица с устройствени показатели със син цвят.

II. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши необходимите процедури по чл. 129, ал. 1, изречение четвърто във връзка с чл. 5а от Закона за устройство на територията.

Неразделна част от настоящото решение са: графична част на проект за изменение на ПУП – ПРЗ – 1 брой и план-схеми „Електрическа“ – 1 брой „Водоснабдяване и канализация“ – 1 брой и „Транспортно-комуникационна“ – 1 брой на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив.

МОТИВИ: Настоящето решение на Общински съвет – Пловдив се взема при съблюдаване принципите, заложени в чл. 4-чл. 12 от АПК, и съобразно изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК на следните правни и фактически основания:

I. Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 14, ал. 4, чл. 19, ал. 5, чл. 20, ал. 1 и ал. 2, чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 25, чл. 31, ал. 2, чл. 103, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 2 и ал. 5, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 1, т. 3, т. 5 и т. 10 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, Наредба № 7/2001 г. за ПНУОВТУЗ и Наредба № 8/2003 г. за ОСУП и Наредба № 8/1999 г. за ПНРТПСНМ.

II. Фактически основания:

Със заявления вх. №№ 22Ф-6813 от 28. 10. 2022 г., 22Ф-6813(1)/14. 11. 2022 г. и 22 Ф-6813(2)/11. 01. 2023 г. е внесена скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ и е поискано допускане изработването на проект за изменение за ПУП – ПРЗ за част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив.

По повод Решение по т. 3, взето с Протокол № 32 от 16. 11. 2022 г. и Решение по т. 15, взето с Протокол № 3 от 01. 02. 2023 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, становище по чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ на Главния архитект на община Пловдив от 07.02.2023 г. и писмо изх. № 22 Ф-6813(4)/28.03.2023 г. на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ е издадена Заповед № 23 ОА-961/20.04.2023 г. на Кмета на община Пловдив. С последната е разрешено да се изработи така разглеждания проект за изменение на ПУП – ПРЗ и план-схеми.

Със заявление с вх. № 22Ф-6813(6)/ 24. 07. 2023 г. е представен изработеният на основание Заповед № 23ОА-961/ 20. 04. 2023 г. на Кмета на община Пловдив проект за изменение на ПУП – ПРЗ и план-схеми „Електрическа“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно-комуникационна“ на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, като е поискано неговото одобряване.

Представено е удостоверение № 25-201972 от 13. 07. 2023 г. на СГКК – Пловдив по реда на чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/ 15. 12. 2016 г. План-схемите са съгласувани с експлоатационните дружества – писмо изх. № 35944/ 21. 06. 2023 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, фактура № 212048/ 14. 07. 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, писмо изх. № 40974/ 28. 06. 2023 г. на Ръководител КЕЦ Пловдив – Юг, и писмо № 46388/ 24. 07. 2023 г. на Ръководител КЕЦ Пловдив – Юг.

Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ и план-схеми „Електрическа“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно-комуникационна“ на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, е разгледан с Решение по т. 13, взето с Протокол № 24 от 26. 07. 2023 г., на ЕСУТ при Община Пловдив. Въз основа на това и на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ същият е съобщен в „Държавен вестник“ бр. 71/ 18. 08. 2023 г., като в срока по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са постъпили възражения.

С Решение но т. 23, взето с Протокол № 30 от 27. 09. 2023 г. на ЕСУТ при Община Пловдив проектът за изменение на ПУП – ПРЗ и план-схеми „Електрическа“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно-комуникационна“ на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, чието изработване е разрешено със Заповед № 23ОА-961/ 20. 04. 2023 г. на Кмета на община Пловдив, е приет и е предложено да се изготви предложение до Общински съвет – Пловдив за одобряването му.

Настоящето изменение се одобрява на основание материалноправните разпоредби на чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ.

Съгласно чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗУТ, ПУП могат да се изменят, ако настъпят съществени промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил съставен планът. В този смисъл се установява, че действащият за имотите – предмет на настоящето изменение ПУП е одобрен с Решение № 292, взето с Протокол № 14 от 02. 08. 2012 г., на Общински съвет – Пловдив. Последното е постановено при действието на ОУП на община Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007 г„ на Общински съвет – Пловдив, който за разглежданата територия е предвиждал ниско жилищно строителство в устройствена зона Жм1. Към настоящия момент действа ОУП на община Пловдив, одобрен с Решение № 521, взето с Протокол № 22 от 24. 11. 2022 г., на Общински съвет – Пловдив, който за разглежданата територия предвижда средно жилищно строителство в устройствена зона Жс. В този смисъл се установяват настъпили съществени устройствени промени от момента на одобряване на действащия ПУП до настоящето изработване на изменението му.

Съгласно чл. 134, ал, 2, т. 1 от ЗУТ ПУП могат да се изменят, ако в сроковете по чл. 208 от ЗУТ не е започнала процедура за отчуждаване. Съгласно действащият за територията ПУП, одобрен е Решение № 292, взето с Протокол № 14 от 02. 08. 2012 г., на Общински съвет – Пловдив, част от ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив попада в улична регулация, т. е. отреден е за публично мероприятие, което се реализира чрез отчуждителни процедури. Съгласно срока по чл. 208, ал. 1 от ЗУТ срокът за започване на отчуждителни процедури за елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от ЗУТ публична собственост на държавата и общината е 10 години от влизане в сила на ПУП. В конкретния случай до 10,2022 г. Освен че така описаният срок е изтекъл и от справка в КАИС се установява неприлагането на ПУП по отношение ПР за улица о. т. 43, о. т. 44 и о. т. 45, попадаща в ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив, то е писмо изх. № 22 Ф-6813(4)/28.03,2023 г. от Директора на дирекция „Общинска собственост“ при Общинска администрация – Пловдив не е възразено. Всичко това обективно обосновано навежда за изтекъл преклузивен срок по смисъла на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ и липсата на отпочнато отчуждително производство за част от ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив, попадаща в улична регулация. В допълнение това също мотивира настоящето предложение по смисъла на чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Съгласно чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ ПУП могат да се изменят регулационните граници на УПИ с цел привеждането им в съответствие с имотните граници съобразно действащата КК. Видно от така представения проект за изменение на ПУП – ПРЗ и план-схеми „Електрическа“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно- комуникационна“ на част от кв, 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, новообразуваният УПИ XVII-532.26, за жилищно строителство е изцяло по имотните граници на ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив. Предвид на това е налице изпълнение на нормата на чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ в част изменение на ПР по отношение на ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив.

Съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ ПУП могат да се изменят, ако е налице съгласи на всички собственици и носители на ограничени вещни права по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. От представените титули за собственост и служебно извършена справка в КАИС се установява, че единствен собственик на ПИ с идент. 56784.532.26 по КККР на гр. Пловдив е заявителят на настоящето административно производство. Не се установяват носители на ограничени вещни права. По отношение на другите имоти – предмет на плана ПИ с идент. 56784.532.68. 56784.532.69, 56784.532.70 и 56784.532.9505 по КККР на гр. Пловдив се установява, че представляват общинска собственост. За същите е представено цитираното писмо изх. № 22 Ф- 6813(4)/28.03.2023 г. от Директора на дирекция „Общинска собственост“ при Общинска администрация – Пловдив.

Компетентността на Общински съвет – Пловдив за одобряване на така представения проект за изменение на ПУП – ПРЗ и план-схеми „Електрическа“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно-комуникационна“ на част от кв. 5 и кв. 9 и улична регулация по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив, е изрично регламентирана в нормите на чл. 62, ал. 9, изр, първо и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Съгласно общата норма на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ПУП, попадащи извън кварталното структуриране по смисъла на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, се одобряват от общинския съвет. Така само по себе си урегулирането и изменението на улици или техни части, каквато е част от улица по регулация между о. т. 43, о. т. 44, о. т. 45 и о. т. 46, представляваща част от ПИ с идент. 56784.532.26, 56784,532.68, 56784,532.81 и 56784.532.9505 по КККР на гр. Пловдив, излиза извън компетентността, установена в чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, т. е. определената в правомощие на кмета на общината. Това е в следствие от обстоятелството, че улиците като елемент на устройствените планове не представляват квартални единици или част от тях, а са техни ограничаващи елементи – §5, т. 10 от ДР на ЗУТ. При това положение дори и общата разпоредба на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ определя компетентността на Общински съвет – Пловдив за одобряването на настоящата разработка, тъй като се излиза извън кварталното структуриране, което е разписано в чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

На следващо място, съгласно специалната норма на чл. 62, ал. 9, изр. първо от ЗУТ ПУП за паркове и градини се одобряват единствено от общинския съвет. Видно от така представената градоустройствена разработка се изменя с цел увеличаване УПИ за озеленяване, което недвусмислено попада в тази дефиниция.

На основание чл. 129, ал. 1, изр. второ и ал. 5 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува в 3- дневен срок на интернет страницата на Община Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 17.10. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 16.10. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 17.10.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /