Решение 305

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

305

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на д-р Пламен Г. Йончев за управител на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив” ЕООД – лечебно заведение с едноличен собственик на капитала община Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал. 1, т. 5 и ал. 4, и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 62, ал. 7, чл. 63, ал. 3 и чл. 64, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 48, ал. 4 и чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл. 82 /4/, т.6 от глава седма «Процедура за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия» от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 23ХІ-406 от 03. 10. 2023 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Не утвърждава д-р Пламен Г. Йончев, с ЕГН: ********* за спечелил конкурса за възлагане управлението на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив” ЕООД, ЕИК 000463393, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Владивосток” №18.

2. Възлага на    Кмета на община Пловдив да внесе в Общински съвет-Пловдив предложение за откриване на нова конкурсна процедура за възлагане на управлението на“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив” ЕООД.

 МОТИВИ: Настоящето предложение се приема с правни основания: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4, и чл. 147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл. 62, ал. 7, чл. 63, ал. 3 и чл. 64, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.48, ал.4 и чл.70, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл.82 /4/, т.6 от глава седма «Процедура за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия» от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала; Фактическо основание: Като взе предвид, че на конкурса се е явил един участник и за по-широка разгласа на конкурса за привличане на повече участници в него.

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 17.10. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 16.10. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 17.10.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /