Решение 304

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

304

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2023 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ/

О Т Н О С Н О :    Финализиране ликвидацията на „Инсинератор Пловдив“  ЕООД /в ликв./                        

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 270 и чл.273, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл.65, ал.1 от ППЗПП, във връзка с чл.21, ал.3, т.12 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с чл.6, ал. 3, чл.21, ал. 1, т. 13, т. 14 и т.25 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-407 от 03. 10. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Потвърждава действията на ликвидатора на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД /в ликв./ за периода от 19. 10. 2022 г. до 05. 09. 2023 г.

2. Приема извършеното разпределение на имуществото на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД /в ликв./ към 05.09.2023г. в изпълнение на Решение № 236, взето с Протокол № 14 от 02. 08. 2023 г. на Общински съвет – Пловдив.

3. Приема заключителен ликвидационен баланс на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД /в ликв./ към 05.09.2023г., пояснителен доклад към баланса и годишен отчет на ликвидатора, представляващи Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

4. Освобождава от отговорност г-жа Мариам В.Гарабедян, за действията й като ликвидатор на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД /в ликв./.

5.Задължава ликвидатора да предприеме необходимите действия за заличаване на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията и да представи в община Пловдив, дирекция „Стопански дейности“ удостоверение от Агенция по вписванията за заличаване на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД /в ликв./.

            МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 270 и чл.273, ал.1 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл.65, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), във връзка с чл. 21, ал. 3, т. 12 от Наредба № 1 от 14. 02. 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с чл. 6, ал. 3, чл.21, ал.1, т. 13, т. 14 и т. 25 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 65, взето с Протокол № 6 от 16. 04. 2021 г. на Общински съвет – Пловдив и във връзка с Решение № 236, взето с Протокол № 14 от 02. 08. 2023 г. на Общински съвет – Пловдив; Фактическото основание за вземане на това решение произтича от необходимостта да бъде финализирано производството по ликвидация на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД, поради обективната невъзможност дружеството да осъществява дейността си.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 17.10. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 16.10. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 17.10.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /