Решение 30

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 30

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ  27. 02. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    Присъединяване на Община Пловдив към Европейската асоциация на агенциите за развитие /EURADA/

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59 и следв. от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ-30 от 12. 02. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие Община Пловдив да се присъедини като пълноправен член към Европейската асоциация на агенциите за развитие /EURADA/, като заплаща за целта членски внос за първата година в размер на 1 355 евро, а след това в размер на 2 610 евро.

2. Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение, като подпише нужните за целта документи.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59 и следв. от ЗМСМ и по повод изразеното намерение на Община Пловдив за присъединяване към Европейската асоциация на агенциите за развитие /EURADA/.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 07.03. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 04. 03. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.03.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /