Решение 290

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 290

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15  ОТ  11. 09. 2014 г.

 

О Т Н О С Н О :    Кандидатстване на Община Пловдив пред Национален Доверителен Еко Фонд за финансиране по проект: „Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, СОУ „Константин Величков“, Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Академик Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“,ОП„ Чистота“ в гр. Пловдив“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и предвид изложените в предложение с вх. № 14ХІ-312 от 01. 09. 2014 г., изм. с вх. № 14ХІ-312-1 от 03. 09. 2014 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

 

1. Дава съгласие да бъдат осигурени 425 476, 24 лева с ДДС /представляващи 15% от общата стойност на проектните предложения в размер на 2 836 508, 25 лева с ДДС/ от общинския бюджет за 2014 г., за собствен принос на Община Пловдив, съгласно общите допустими разходи по проектните предложения,  подадени  от Община Пловдив към Национален Доверителен Еко Фонд.

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Пловдив.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; като взе предвид подадените от Община Пловдив проектни предложения, одобрени от Национален доверителски екофонд и необходимостта от доказателства за съфинансиране на проектите.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.09. 2014 г.;

2. Интернет страницата – 17. 09. 2014 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.09.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/