Решение 29

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

29

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ  27. 02. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22. 12. 2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15. 02. 2018 г. и с Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 13. 03. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК,  и предвид фактическите основания в предложение с вх. № 20ХІ-33 от 19. 02. 2020 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. и Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 13.03.2019 г. на Общински съвет – Пловдив както следва:

§ 1. Приложение №1 се отменя. Приема се ново приложение с № 1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

§ 2. Приложение №2 се отменя. Приема се ново приложение с № 2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.

§ 3. Приложение №3 се отменя. Приема се ново приложение с № 3 – Заявление за записване.

§ 4. Във всички текстове на Наредбата отдел „Образование“ се заменя с отдел „Образование и бизнес развитие“.

II. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Пловдив, за приемането й.

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 07.03. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 04. 03. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.03.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /