Решение 289

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 289

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15  ОТ  11. 09. 2014 г.

 

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, За Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 14ОА2234/02.09.2014 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 23, във връзка с чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата и чл.99 от Закона за движението по пътищата, чл.17, ал.1 и 2, чл.11, ал.З, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.З във връзка с чл.79 от АПК, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 14ХІ-316 от 03. 09. 2014 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, както следва:

§ 1. Създава се нов чл. 14а:

„Чл. 14а. (1) В обхвата на „Синя Зона“ се допуска въвеждане на ограничителен режим на паркиране – Зона за платено паркиране „Зелена зона“.

(2) В обхвата на „Зелена зона“ се разрешава паркиране само на:

1. Собственици или ползватели на МПС, с адресна регистрация в обхвата на зоната;

2. Наематели на имот в обхвата на зоната;

(3) Изброените в предходната алинея ползватели на „Зелена зона“ се определят за домуващи.“

(4) Обхватът на  зоната  по  ал.   1   се  определя  с решение  на  Експертния  съвет на Общинската комисия по безопасност на движението.

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста на ал. 1 след думите „Синя зона“ се допълват „и Зелена зона“.

2. В текста на ал. 2 след думата „престояват“ се добавя „до 3 часа“.

3. Създава се нова алинея 8, със следния текст:

„(8) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва при режим на почасово платено паркиране.“

§ 3. В текста на чл. 16 след думите „Синя зона“ се допълват „и Зелена зона“.

§ 4. Създава се нов чл. 16а:

„За подобряване на сигурността на сградите на държавни институции, ведомства, общини и други организации на бюджетна издръжка или сдружения с идеална цел, при необходимост и при възможност се отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по ред определен от Кмета на Общината и се предоставят за безвъзмездно ползване.“.

§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста на ал. 1 след думата „регистрация“ се допълва „или наематели на недвижим имот“, а след думите „Синя зона“ се допълват „и Зелена зона“.

2. В текста на ал. 3 след края на изречението се допълва „или едно МПС на нает недвижим имот“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Собствениците или ползвателите на МПС по чл. 14а, ал. 2, т. 2 представят и договор за наем.“

4. Алинеи 5 и 6 се преномерират и стават съответно ал.6 и ал.7.

5. В текста на ал. 7 след думите „Синя зона“ се допълват „и Зелена зона“.

6. Създава се нова ал. 8:

„(8) При паркиране притежателят на пропуска е длъжен да го постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС, от вътрешна страна, така, че изображението да е ориентирано навън.“

§ 6. В текста на чл. 18, ал. 1 след думите „Синя зона“ се допълват „и Зелена зона“, а думата „нея“ се заменя с „тях“.

§ 7. В текста на чл. 26, ал. 1 след думите „Синя зона“ се допълват „и Зелена зона“.

§ 8. В текста на чл. 31, т. 1 след думите „Синя зона“ се допълват „или в Зелена зона“.

§ 9. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова алинея 4:

„(4) При констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 4, упълномощените представители на Община Пловдив премахват незабавно и изземват поставените елементи без да е необходимо предупреждение или предизвестие.“

II. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

III. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19.01.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 99, взето с Протокол  № 5 от  15.03.2012 г.;  изм.  и доп.  с Решение  № 245,  взето с Протокол  № 12 от 28.06.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 395, взето с Протокол № 16 от 27.09.2012 г,  изм. и доп. с Решение № 445, взето с Протокол № 23 от 18.12.2013 г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила от 01. 11. 2014 г.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание: право основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 23, във връзка с чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата и чл.99 от Закона за движението по пътищата, чл.17, ал.1 и 2, чл.11, ал. 3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.З във връзка с чл.79 от АПК и фактически основания: да се подобри организацията на движение във важни зони на град Пловдив, както и да се защити сигурността на пешеходците.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.09. 2014 г.;

2. Интернет страницата – 17. 09. 2014 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.09.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/