Решение 288

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 288

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15  ОТ  11. 09. 2014 г.

 

О Т Н О С Н О :    Наредба за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени на имоти – общинска собственост, приета с Решение №393, взето с Протокол №28 от 14.10.2010г.;Изм. и доп. с Р. № 131, Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 222, Пр. № 15 от 16.06.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 388, Пр. № 20 от 08.09.2011г.; Изм. и доп. с Р.№ 190, Пр.№ 10 от 31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 505, Пр.№ 22 от 20.12.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 111, Пр.№ 6 от 10.04.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 152, Пр.№ 7 от 16.05.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 336, Пр.№ 15 от 19.09.201 Зг.; Изм. и доп. с Р.№ 162, Пр.№ 9 от 29.05.2014 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

 

На основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл.75-79 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 14ХІ- 311 от 01. 09. 2014 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени на имоти – общинска собственост, приета с Решение № 393, взето с протокол № 28 от 14.10.2010г.;Изм. и доп. с Р. № 131, Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 222, Пр. № 15 от 16.06.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 388, Пр. № 20 от 08.09.2011г.; Изм. и доп. с Р.№ 190, Пр.№ 10 от 31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 505, Пр.№ 22 от 20.12.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 111, Пр.№ 6 от 10.04.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 152, Пр.№ 7 от 16.05.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 336, Пр.№ 15 от 19.09.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 162, Пр.№ 9 от 29.05.2014г. на Общински съвет – Пловдив, както следва:

§1. В Приложение № 1 се правят следните изменения:

1.   Т. IX добива следната редакция:

IX. Дом на културата „Борис Христов“ и сграда на Младежки дом „Спектър“ Наем за 1 кв.м. на месец
1. Билетен център 5.00
2. Кафене 7.70
2а. Открита площ (тераса към кафене) 1.58
3. Магазин за продажба на арт-стоки 3.00
4. Кинозала 2.00
5. Многофунционална зала (над 100 кв. м) 2.50
6. Шумоизолирано студио 2.00
7. Ателие за изобразителна и приложна дейност 1.00
8. Офиси 16.00
9. Балетна зала 2.50

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени на имоти – общинска собственост, приета приета с Решение № 393, взето с протокол № 28 от 14.10.2010г.;Изм. и доп. с Р. № 131, Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 222, Пр. № 15 от 16.06.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 388, Пр. № 20 от 08.09.2011г.; Изм. и доп. с Р.№ 190, Пр.№ 10 от 31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 505, Пр.№ 22 от 20.12.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 111, Пр.№ 6 от 10. 04.2013 г.; Изм. и доп. с Р.№ 152, Пр.№ 7 от 16. 05. 2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 336, Пр.№ 15 от 19.09.2013 г.; Изм. и доп. с Р.№ 162, Пр.№ 9 от 29.05.2014г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила на 15.09.2014 г.

 

ІІ. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС, чл.17,ал.1 и 2, чл.11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл.76, ал. 3 във връзка с чл.75-79 от АПК и като взе предвид, че  са предвидени дейности, за които са предназначени и оборудвани някои от помещенията в реновирания градски дом на културата.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.09. 2014 г.;

2. Интернет страницата – 17. 09. 2014 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.09.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/