Решение 28

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 28

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  11. 02. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    Избор на контрольор на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина – Пловдив” ЕООД – търговско дружество със 100% общинско участие

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, на основание чл.144 и 147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.18, т.8 и чл.48, ал.6 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ-28 от 10. 02. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Освобождава от отговорност г-жа Б. Х. Т., ЕГН: *********, като контрольор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина”- Пловдив” ЕООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” №59. Договорът за възлагане на контрол, сключен между г-жа Б. Х. Т. и Кмета на община Пловдив по пълномощие се прекратява по реда на раздел V, чл.14, ал.1, т.1 от същия, а именно – „с изтичане срока предвиден в него”.

2. Избира за контрольор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина”- Пловдив” ЕООД г-жа И. К. Б.-С., ЕГН: *********, за срок от 3 /три/ години.

3. Определя месечно възнаграждение на контрольора в размер на една и половина минимална работна заплата, определена със Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година.

4. На основание чл.145 от Търговския закон, контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

5. Възлага на Кмета на община Пловдив да сключи с контрольора, избран в т.2 от настоящото решение, договор за възлагане на контрол на еднолично търговско дружество – по типова форма приета с Решение № 39, взето с Протокол № 3 от 14. 02. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание: чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, на основание чл.144 и 147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.18, т.8 и чл.48, ал.6 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала; Фактическото основание за вземане на решението, произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив, действащ в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговското дружество, предвид изтеклия договор на настоящия контрольор „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина”- Пловдив” ЕООД, да избере нов за тригодишен период.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.02. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 18. 02. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.02.2020 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /