Решение 27

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 27

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  11. 02. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    Избор на контрольор на ,,Диагностично-консултативен център I – Пловдив“ ЕООД- търговско дружество със 100% общинско участие

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, на основание чл. 144 и 147, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 18, т. 8 и чл. 48, ал. 6 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ-27 от 10. 02. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Освобождава от отговорност г-жа А. А. М., ЕГН: *********, като контрольор на „Диагностично-консултативен център I – Пловдив” ЕООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазара” №5. Договорът за възлагане на контрол, сключен между г-жа А. А. М. и Кмета на община Пловдив по пълномощие се прекратява по реда на раздел V, чл.14, ал.1, т.1 от същия, а именно – „с изтичане срока предвиден в него”.

2. Избира за контрольор на „Диагностично-консултативен център I – Пловдив” ЕООД г-н А. В. Б., ЕГН: *********, за срок от 3 /три/ години.

3. Определя месечно възнаграждение на контрольора в размер на една и половина минимална работна заплата, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

4.На основание чл.145 от Търговския закон, контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

5. Възлага на Кмета на община Пловдив да сключи с контрольора, избран в т.2 от настоящото решение, договор за възлагане на контрол на еднолично търговско дружество – по типова форма приета с Решение №39, взето с Протокол №3 от 14.02.2019г. на Общински съвет – Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание: чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, на основание чл.144 и 147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.18, т.8 и чл.48, ал.6 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала; Фактическото основание за вземане на решението, произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив, действащ в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговското дружество, предвид изтеклия договор на настоящия контрольор на „Диагностично-консултативен център I – Пловдив” ЕООД, да избере нов за тригодишен период.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.02. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 18. 02. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.02.2020 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /