Решение 261

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

261

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Увеличение на средствата за 2019 година от общинския бюджет за компенсации за вътрешноградския транспорт за прилагане на ценови облекчения и допълнително поети задължения по сключени договори

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, във връзка с чл. 19, ал 2 от Закона за автомобилните превози; разпоредбите на Глава втора Раздел първи на Наредба № 2 от 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадено от министъра на транспорта и съобщенията, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-275 от 26. 07. 2019 г., изм. с вх. № 19ХІ-275-1 от 26. 07. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява средствата предвидени с Решение № 29, взето с Протокол № 2 от 30.01.2019 на Общински съвет – Пловдив за компенсации за вътрешноградския транспорт за прилагане на ценови облекчения и допълнително поети задължения по сключени договори да се увеличат с 500 000 лв. За 2019 година средствата от 6 950 000 стават 7 450 000 лв.

2. Одобрява изменението на бюджета на община Пловдив за 2019 година, съгласно Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2019 година, неразделна част от решението.

3. Одобрява Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година – извадка, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, във връзка с: чл. 19, ал 2 от Закона за автомобилните превози; разпоредбите на Глава втора Раздел първи на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадено от министъра на транспорта и съобщенията.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 08.08. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 08.08.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/