Решение 260

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

260

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс”, приет с Решение №203 от 28.05,2009г. на Общински съвет Пловдив, последно изменен и допълнен е РОС №453 от 29.11.2018г.. както следва: § 1. Отмяна на Приложение №2 към Правилника за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс ” и приемане на актуализирано Приложение №2

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал. 3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, във връзка с чл. 3, ал.8 и ал.9 от Раздел II, §2 от Раздел VII от „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия”, приета с Решение № 456, взето с протокол № 20 от 29. 11. 2018 г. на Общински съвет Пловдив, във връзка е чл.17 и чл. 25, ал. 2 от Правилник за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс“, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-266 от 24. 07. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс“, приет с Решение № 203 от 28. 05. 2009 г. на Общински съвет Пловдив, последно изменен и допълнен с РОС № 453 от 29. 11. 2018 г., както следва:

§ 1. Отменя Приложение № 2 към действащия Правилник за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс” и приема актуализирано Приложение № 2 „Опис на предоставеното за управление имущество“ към 31. 05. 2019 г., което става неразделна част от същия.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правното основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл.76, чл. 77 и чл. 79 от АПК, във връзка с чл. 3, ал. 8 и ал. 9 от Раздел II, §2 от Раздел VII от „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия”, приета с Решение № 456, взето с протокол № 20 от 29. 11. 2018 г. на Общински съвет Пловдив, във връзка с чл. 17 и чл. 25, ал.2 от Правилник за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс“; Фактическото основание е необходимостта от актуализация на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс“.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 08.08. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 08.08.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/