Решение 26

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  11. 02. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    Опрощаване на задължения към държавата на К. В. К., жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-393 от 28. 11. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

Предлага на Президента на Република България да не опрощава задължението към държавата на К. В. К. от гр. Пловдив, ул. „Трети Март“ № *, в размер на 36 418, 78 лв.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.02. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 18. 02. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.02.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /