Решение 258

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

258

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    I. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Чистота”, приет с Решение № 305 от 03. 08. 2010 г. на Общински съвет – Пловдив, последно изм. и доп. с Решение № 196 от 10. 05. 2018 г., както следва: § 1. Отмяна на Приложение №2 към Правилника за устройството и дейността на ОП „Чистота” и приемане на ново Приложение № 2

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал. 3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, във връзка с чл. 3, ал.8 и ал.9 от Раздел II, §2 от Раздел VII от „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия”, приета с Решение № 456, взето е протокол № 20 от 29. 11. 2018 г. на Общински съвет Пловдив, във връзка с чл.18 и чл. 26, ал. 2 от Правилник за устройството и дейността на ОП „Чистота“, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-249 от 04. 07. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Чистота“, приет с Решение № 305 от 03. 08. 2010 г. на Общински съвет Пловдив, последно изм. и доп. с РОС № 196/ 10. 05. 2018 г., както следва:

§ 1. Отменя Приложение №2 към действащия Правилник за устройството и дейността на ОП „Чистота” и приема ново Приложение № 2 „Опис на предоставеното за управление имущество“ към 31. 12. 2018 г., което става неразделна част от Правилника и от настоящото решение.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правното основание: чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, във връзка с чл.3, ал.8 и ал.9 от Раздел II, §2 от Раздел VII от „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия”, приета с Решение № 456, взето с протокол № 20 от 29. 11. 2018 г. на Общински съвет Пловдив, във връзка с чл. 18 и чл. 26, ал. 2 от Правилник за устройството и дейността на ОП „Чистота“.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 08.08. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 08.08.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/