Решение 256

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

256

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Избор на управител на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД – търговско дружество със 100% участие на община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и ал.4 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, предвид разпоредбите на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването и чл.18, т.7 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-270 от 25. 07. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Утвърждава предложеното от комисия, назначена със Заповед №19ОА- 1374/14.06.2019 г. на Кмета на община Пловдив, класиране на участниците в проведения конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД, отразено в Протокол от 23.07.2019 г., както следва:

1. д-р Мариана  Господинова – отличен 5,78

2. д-р Костадин  Танев –  добър 4, 35.

II. Утвърждава д-р Мариана Господинова с ЕГН: ************ за спечелила конкурса за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 68.

III. Възлага на Кмета на община Пловдив в двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.13, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. да сключи договор за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД с избрания управител, за срок от три години.

 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка е чл.137, ал.1, т.5 и ал.4 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, предвид разпоредбите на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването и чл.18, т.7 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала; Фактическо основание: произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговските дружества с общинско участие в капитала да утвърди предложения от комисия, назначена със Заповед №190А-1314/10.06.2019 г. на Кмета на община Пловдив, кандидат за спечелил конкурса за избор на управител на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 08.08. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 08.08.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/