Решение 248

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

248

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  02. 06. 2016 г.

 

О Т Н О С Н О :    Удостояване на Христо Димитров Кидиков със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, т. 1 и чл. 13, т. 1 от Правилника за почетните отличия и звания на град Пловдив и тяхното връчване, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-257 от 25. 05. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

            1. Удостоява Христо Димитров Кидиков със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, т. 1 и чл. 13, т. 1 от Правилника за почетните отличия и звания на град Пловдив и тяхното връчване, приет с Решение № 411, взето с протокол № 16 от 27. 09. 2016 г. на Общински съвет – Пловдив и фактическо основание: Изключителният принос на Христо Кидиков в развитието на музикалния живот в Пловдив и във връзка с навършването на 70 години от рождението му и 45-годишна творческа дейност.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 09.06. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 09. 06. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 09.06.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/