Решение 205

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

205

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Осигуряване на средства за спешна трансплантация на ************ на Б. .

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинските съветници от ППГОС от „Кауза България”

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39а, ал. 5 от НРПУРОИ, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-207 от 09. 05. 2022 г.  фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие Община Пловдив да дари на майката на Б. Ч.– П. Ч. за жизнено важна операция ************ сумата от 10 000, 00 /десет хлияди/ лева, съгласно проект на договор за дарение, неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши всички необходими правни и фактически действия по настоящото решение за извършване на дарението.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39а, ал. 5 от НРПУРОИ; Като взе предвид необходимостта за спешно извършване на неотложна трансплантация на ************ на малката Б.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 19.05. 2022 г.;

2. Интернет страницата – 19. 05. 2022 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.05.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /