Решение 204

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

204

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.

 

О Т Н О С Н О :    Определяне на представител на община Пловдив в комисията за изработване на областна здравна карта

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Анести Тимчев – Зам-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, т. 4, чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗЛЗ, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-208 от 10. 05. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Определя Николай Енев, главен инспектор в дирекция „Здравеопазване” на община Пловдив, за представител на община Пловдив в Областна комисия за изработване на областна здравна карта.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, т. 4, чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; Фактически основания: писмо на Министъра на здравеопазването с вх. № 22МН266 от 04. 05. 2022 г., аргументиращо необходимостта от определяне на представител на община Пловдив, пореда на Заона заместното самуправление и местната администрация, т.е. с решение на Общинския съвет, който да участва в комисия за изработване на областната здравна карта.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 19.05. 2022 г.;

2. Интернет страницата – 19. 05. 2022 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.05.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /