Решение 201

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

201

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Траурна дейност”, ведно с Приложение № 2 – „Опис на предоставеното за управление имущество към 31.12.2021г.”, неразделни части от Правилника

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.8, ал.9 и ал. 10 и §2 от Допълнителните разпоредби от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VI от ЗОС, при спазване изискванията на чл.11, ал. 3, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК,, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-195 от 04. 05. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Траурна дейност”, приет с Решение № 258 от 29.09.2021 г. на Общински съвет Пловдив, както следва:

 

§1. Отменя Приложение №2 към действащия Правилник за устройството и дейността на ОП „Траурна дейност” и приема актуализирано Приложение №2 – „Опис на предоставеното за управление имущество към 31.12.2021 г.”.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Траурна дейност” е приет с Решение № 201, взето с Протокол № 9 от 12. 05. 2022 г. на Общински съвет – Пловдив.

§ 3. Изпълнението на Правилника се възлага на директора на ОП „Траурна дейност”.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал.1. т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал. 3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.З, ал.8, ап.9 и ал. 10 и §2 от Допълнителните разпоредби от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.У1 от ЗОС, при спазване изискванията на чл.11, ал.З, чл. 15, ал. 1, чл. 18а, чл. 19, ал. 1, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК. Фактическото основание е необходимостта от актуализация на Приложение №2 – Опис на предоставеното за управление имущество към 31.12.2021 г., неразделна част от Правилника за устройството и дейността на ОП „Траурна дейност”.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 19.05. 2022 г.;

2. Интернет страницата – 19. 05. 2022 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.05.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /