Решение 200

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

200

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана”

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам-кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка е чл.З, ал.8, ал.9 и ал.10 и §2 от Допълнителните разпоредби от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VI от ЗОС, при спазване изискванията на чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка е чл.75, чл.76, чл.77 и чл. 79 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-196 от 04. 05. 2022 фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана”, приет е Решение №280, взето е Протокол №15 от 13. 10. 2021 г. на Общински съвет Пловдив, както следва:

§1. Отменя Приложение №2 към действащия Правилник за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана” и приема актуализирано Приложение №2 – „Опис на предоставеното за управление имущество към 31.12.2021 г.”.

 

Заключителни разпоредби

 

§2. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана” е приет е Решение № 200, взето с    Протокол № 9 от 12. 05. 2022 г. на Общински съвет – Пловдив.

§3. Изпълнението на Правилника се възлага на директора на ОП „Общинска охрана”.

 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се взема е правни основания: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал. 3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 3, ал.8, ал.9 и ал.10 и §2 от Допълнителните разпоредби от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл. гл.VI от ЗОС, при спазване изискванията начл.11, ал.З, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл. 79 от АПК. Фактическото основание е необходимостта от актуализация на приложение №2 – Опис на предоставеното за управление имущество към 31.12.2021          г., неразделна част от Правилника за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана”.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 19.05. 2022 г.;

2. Интернет страницата – 19. 05. 2022 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.05.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /