Решение 149

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

149

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2018 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Оптично отклонение от съществуваща мрежа на „НЕТГАРД“ ООД в местност „кв. Беломорски“, гр. Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на

Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив,

съгласно Заповед № 18ОА – 707/ 13. 04. 2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 64,ал. 2; чл. 93, ал. 2; чл. 110, ал. 1, т. 5; чл. 124а, ал. 1 и ал. 5; чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-159 от 19. 04. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Разрешава изработването на ПУП – парцеларен план за линеен обект: „Оптично отклонение от съществуваща мрежа на „НЕТГАРД“ООД в местност „кв.Беломорски“, гр. Пловдив.

2. Одобрява техническо задание за изработване на ПУП – парцеларен план за линеен проект: „Оптично отклонение от съществуваща мрежа на „НЕТГАРД“ООД в местност „кв.Беломорски“, гр. Пловдив.

3. Решението да се публикува на интернет страницата на община Пловдив на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

4. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 64, ал. 2; чл. 93, ал. 2; чл. 110, ал. 1, т. 5; чл. 124а, ал. 1 и ал. 5; чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ; Удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 00083/06.08.2010 год. на Комисията за регулиране на съобщенията; протокол № 13, т. 1 от 11. 04. 2018 год. на ЕСУТ при община Пловдив за допускане изработване на ПУП – Парцеларен план, като се взе предвид: Проектът за ПУП – Парцеларен план има за цел да осигури съвременни телекомуникационни услуги (оптична свързаност) на част от поземлените имоти в местностите „кв.Беломорски“ и „Бялата воденица“, район „Южен“, гр. Пловдив и обхваща изграждане на нова кабелна линия, включена в инвестиционната програма на фирма „НЕТГАРД“ООД; Проектът за ново оптично кабелно отклонение, ще започва от съществуваща мрежа на „НЕТГАРД“ООД, изградена в западния тротоар на ул. „Димитър Талев“ – продължение ( м. „кв. Беломорски“, ПИ с ИД 56784.387.981 ), пресича улицата със сондаж и се развива в посока изток и юг по полски пътища ( м. „кв. Беломорски“ и „Бялата воденица“, ПИ с ИД 56784.382.171; 56784.382.1472 и 56784.382.173), до крайните клиенти на фирмата; Съществуващата мрежа на „НЕТГАРД“ ООД, изградена в западния тротоар на ул. „Димитър Талев“ – продължение е въведена в експлоатация съгласно удостоверение № 120/ 29. 11. 2010 год.; С протокол № 13, т. 1 от 11. 04. 2018 год. на ЕСУТ при община Пловдив се предлага на Кмета на община Пловдив да внесе предложение към Общински съвет-Пловдив за одобряване на техническо задание и допускане изработване на ПУП – парцеларен план по смисъла на чл. 93, ал. 2; чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: ,,Оптично отклонение от съществуваща мрежа на „НЕТГАРД“ ООД в местност „кв. Беломорски“, гр.  Пловдив.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 03.05. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 03.05.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/