Решение 148

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

148

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2018 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. с доклад на Независимия одитор за 2017 г. и отчета на дейността за 2017 г. на Общинска фондация „Пловдив 2019“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на

Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив,

съгласно Заповед № 18ОА – 707/ 13. 04. 2018 г. 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 2, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 11, т. 10 и чл. 11, т. 7 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-164 от 19. 04. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Одобрява Годишен финансов отчет за 2017 г., приет с решение на УС на Фондацията, взето с Протокол № 141/ 04. 04. 2018 г., и доклад на дипломиран експерт- счетоводител Иван Зонков от 29. 03. 2018 г.

II. Приема Отчета на дейността на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2017 г., приета с решение на УС на Фондацията, взето с Протокол № 142/ 13.04.2018 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 2, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 11, т. 10 и чл. 11, т.7 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“ и докладна записка с вх. № 18ФН66/ 16. 04. 2018 г. от Кирил Велчев – изпълнителен директор на Фондацията.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 03.05. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 03.05.2018 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/