Решение 147

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

147

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2018 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за изменение и допълнение на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив, последно изменена и допълнена с Решение № 87 на ОбС – Пловдив, взето с протокол № 5/ 14. 03. 2018 г., в изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 9 от ЗОС

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на

Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив,

съгласно Заповед № 18ОА – 707/ 13. 04. 2018 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4, т. 5 и т. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 7 и ал. 8 от НРПУРОИ, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-153 от 18. 04. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Актуализира Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31.01.2018 г. на Общински съвет, последно изменена и допълнена с Решение № 87 на ОбС – Пловдив, взето с протокол №5/ 14. 03. 2018 г.:

1. 1. Чрез допълване с нова точка 1. 1. на Раздел II. 4. 1. „Недвижими имоти, които Общината има намерение да придобие чрез дарение“ на територията на район „Централен“, а именно:

Описание на недвижимия имот

1. 1. Част от ПИ с идентификатор 56784.524.304 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, попадаща в УПИ IV-588, жилищно застрояване и обществено – обслужваща дейност, кв.15 по плана на кв. „Университетски“

 

 

1. 2. Чрез допълване с нови точки 23, 24 и 25 на Раздел VІ. „Обекти от първостепенно значение по чл. 8, ал. 9 от ЗОС“, а именно:

ОБЕКТИ

23. Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Пловдив – Периферен колектор
24. Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до гр. Пловдив
25. Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Юг“ до гр. Пловдив

 

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да обяви промените в Програмата по т.1 от настоящото решение, на населението, чрез поставяне на таблото за обяви в Община Пловдив и в районната администрация, както и чрез публикуване на интернет страницата на Общината.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4, т. 5 и т. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 7 и ал. 8 от НРПУРОИ; Като взе предвид, необходимостта от допълнение на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2018 г. на Общински съвет, последно изменена и допълнена с Решение № 87 на ОбС – Пловдив, взето с протокол № 5/ 14. 03. 2018 г.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 03.05. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 03.05.2018 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/