Решение 142

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

142

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 27. 04. 2017 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    I. Създаване на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ и приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив, неразделна част от настоящото Решение, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 към Правилника; ІІ. Одобряване на корекциите по бюджета за 2017 година на община Пловдив във  функция ІІІ. „Образование”, дейност 369 „Други дейности за младежта” – местна дейност, съгласно Приложение № 3 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2017 година; III. Одобряване на разчетите за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2017 година – и з в а д к а, съгласно Приложение № 4; IV. Утвърждаване разходите за заплати и числеността на персонала за 2017г., разпределени по месеци за ОП ”Младежки център Пловдив”, дейност 369 „Други дейности за младежта” – местна дейност, съгласно Приложение № 3.2.369

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

На основание чл.17, ал.1, т.1; чл. 21, ал. 1, т.6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и в изпълнение на чл. 4 ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, чл.2, ал.1, т.2, чл.3 и чл.5 от Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл. VI от Закона за общинската собственост, предвид изложените в предложение с вх. № 17ХІ-147 от 20. 04. 2017 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Създава общинско предприятие по реда на чл.52 и чл.53, т.2 от ЗОС с наименование „Младежки център Пловдив“ /ОП „Младежки център Пловдив“/  и цел: Провеждане на политиката на община Пловдив в областта на спорта и младежките дейности чрез управление и стопанисване на ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“, с оглед подкрепа и подобряване на благосъстоянието на децата на възраст от 4 до 14 г. и младите хора на възраст от 15 до 29 години чрез провеждане на неформални образователни дейности, считано от 01.05.2017г.

I.1. Седалище и адрес на управление: ул. „Ясна поляна“ №18;

I.2. Предмет на дейност:

Предприятието има за предмет следните дейности:

1. Провеждане на политиката на община Пловдив в областта на спорта и младежките дейности;

2. Изпълнява стратегията на община Пловдив в областта на младежка политика;

3. Съдейства за развитието на гражданското общество в лицето на младите хора, при зачитане и упражняване на секторните младежки политики, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в живота на Община Пловдив.

4. Поддържа и развива местното младежко самоуправление в лицето на ученическите и студентските съвети;

5. Установява и поддържа взаимоотношения на местно и национално ниво с образователни заведения, браншови организации, областния на МФВС и други институции с цел подпомагане на личностната реализация и професионалното ориентиране на младите хора, в това число по следните направления:

Направление „Образователни програми и проекти“:

ü     организиране и участие в  младежки обмени;

ü     участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други;

ü     работа по програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище;

ü     организиране и участие на клубове по интереси;

ü     организиране и участие в доброволчески инициативи и благотворителни кампании;

ü     участие в работилници, ателиета и клубове по практически умения;

ü     организиране и участие в клубове по интереси, езикови курсове;

ü     предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи;

ü     организиране и провеждане на кръгли маси с представители на заинтересованите страни – младежки НПО, социални и здравни работници, представители на институции, обучителни организации и други;

ü     организиране на публично-информационни кампании по проблемите на младежите;

ü     Направление „Спортен комплекс и хотелска част“:

ü     Осъществяване на маркетинг и рекламно-информационна дейност с цел популяризиране на комплекса, като атрактивно, интересно и приятно място, както за гостите, така и за жителите на град Пловдив;

ü     Организиране и провеждане на:

- футболни, волейболни и баскетболни турнири и лиги;

- спортни празници и тържества с участието на пловдивски училища и университети;

- партньорство с пловдивските спортни клубове за организиране и провеждане на активности;

- благотворителни събития в помощ на деца и семейства в риск;

ü    Настаняване на отбори по време на световни, европейски първенства, както и други спортни събития;

ü    Настаняване на младежи по време на организирани младежки обмени с младежи от страната и чужбина;

ü    Настаняване по време на провеждане на дългосрочни семинари и обучения;

ü    Свободно настаняване на желаещи да ползват хотелската част.

6. Управление и стопанисване на административна и обслужващи сгради с прилежаща площ; съоръжения и техника; многофункционален спортен комплекс; съблекални и ресторант на ОП „Младежки център Пловдив“.

7. Осъществяване на възмездни услуги, включени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив по Приложение №8, 8.5. и извършване на търговия със стоки и услуги, свързани с предмета на дейност.

8. Осъществяване на други незабранени от закона стопански дейности, свързани с предмета на дейност.

I.3. Възлага на Кмета на Община Пловдив да назначи Директор на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив” и да сключи с него договор по Кодекса на труда.

I.4. Приема Правилник  за устройството и дейността на ОП „Младежки център Пловдив“ заедно с Приложение №1 „Структура и числен състав на персонала“ и Приложение №2 „Предоставено за управление общинско имущество“, неразделни части от настоящото решение.

I.5. Числеността на персонала на Общинското предприятие „Младежки център Пловдив“ е 19,5 бр. (Приложение №1 „Структура и числен състав на персонала“, което става неразделна част от същия).

I.6. Възлага на Кмета на Община Пловдив да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“.

ІІ. Одобрява корекциите по бюджета за 2017 година на община Пловдив във  функция ІІІ. „Образование”, дейност 369 „Други дейности за младежта“ – местна дейност, съгласно Приложение № 3 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2017 година.

III. Одобрява Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2017 година – извадка, съгласно Приложение № 4.

IV. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2017г., разпределени по месеци за ОП „Младежки център Пловдив”, дейност 369 „Други дейности за младежта” – местна дейност, съгласно Приложение № 3.2.369.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание: чл.17, ал.1, т.1; чл. 21, ал. 1, т.6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и в изпълнение на чл. 4 ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, чл.2, ал.1, т.2, чл.3 и чл.5 от Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл. VI от Закона за общинската собственост; Фактическото основание е необходимостта да бъде създадено общинско предприятие „Младежки център Пловдив“  и приет Правилника за устройството и дейността на същия  заедно с Приложение №1 и Приложение №2 към Правилника, с оглед  дейността на Младежки център да продължи своето функциониране след приключване на проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014“, на 30 април 2017 г. и заложената устойчивост от страна на Община Пловдив за срок от 5 години в Договор за изпълнение на проект № Д03-9/28.01.2014 г.

 

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 04.05. 2017 г.;

2. Интернет страницата – 03. 05. 2017 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 04.05.2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/