Решение 136

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

136

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Н О С Н О :    Отчет по чл. 19 (8) от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за първо тримесечие на 2023 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Панов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 8 и чл. 11, ал. 13 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-142 от 10. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема отчет за разходите на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за първо тримесечие на 2023 година, съгласно Приложение № 1- Докладна записка с вх. № 23ФН-48/ 27. 04. 2023 г. от изпълнителния директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 19, ал. 8 и чл. 11, ал. 13 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019” и докладна записка с вх. № 23ФН-48/ 27. 04. 2023 г. от Кирил Велчев – изпълнителен директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /