Решение 135

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

135

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Възможност за кандидатстване на Община Пловдив по Процедура за подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-139 от 05. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие Община Пловдив да кандидатства по процедура чрез подбор BG-RRP- 1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост, като за целта подаде проектно предложение с наименование: „Ремонт и рехабилитация на общежитие към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив“, ведно с изискуемите към него документи.

2. В случай на одобрение на проектното предложение за предложения проект по т.1, включващ обект: общежитие с ИН 56784.501.1204.13 към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, вид собств.: Общинска публична, функц. предн.: Общежитие, брой етажи: 5, застроена площ: 585 кв.м, с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ № 123, ще се осигури неговата устойчивост, и съответното общежитие ще продължи да функционира като такова, както и същото няма да бъде закривано за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател – Община Пловдив.

3. Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 – т. 2 от настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема на чл. 17, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и след като се взеха предвид Условията за кандидатстване по Процедура за подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /