Решение 134

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

134

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовно годишно ОСА на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 01. 06. 2023 г. или на резервната дата – 16. 06. 2023 г., съгласно покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 27. 04. 2023 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. във връзка с чл. 220, ал. 1, чл.221, т. 6, т.7. т.10 и т. 11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-148 от 10. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

I. Упълномощава Иван Вичков – общински съветник, представител на община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.06.2023г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, или при липса на кворум – на 16.06.2023г. от 11.00 часа на същото място, както следва:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2022г“ доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.

Проект за решение:   „Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2022г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.“ – да гласува „ЗА“.

2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2022 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2022 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2022г.“ – да гласува „ЗА“.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2022г. и за разпределяне на дивиденти.

Проект за решение:   „Общото събрание на акционерите приема със сумата на реализирана през финансовата 2022 г. печалба на „Общинска банка“ АД, в размер на 5 426 342.20 лева да се покрие част от „Непокрита загуба от минали години“, която е с общ размер 9 023 773 .62 лева. Да не се изплащат дивиденти на акционерите.“ – да гласува „ЗА“.

4. Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2023 г., в това число и изразяване на становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, извършване на преглед и изразяване на одиторско мнение, относно надеждността на системите за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на чл.76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции“ – да гласува „ЗА“.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет – С. Н., С. Д. и З. Г. както и членовете на Управителния съвет – Н. Н., В. К., Б. Ч., Т. В. и И.  И., за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2022 г.“ – да гласува „ЗА“.

6.  Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022г.“ – да гласува „ЗА“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. във връзка с чл. 220, ал. 1, чл.221, т. 6, т.7. т.10 и т. 11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала; Фактическото основание е необходимостта oт изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителят на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовно годишно ОСА на Банката, което ще се проведе на 01. 06. 2023 г. или на резервната дата – 16.06.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 27.04.2023г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /