Решение 133

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

133

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ -  Пловдив“ АД да гласува по проекторешенията, включенн в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ище се проведе на 14. 06. 2023 г. или на резервната дата 29. 06. 2023 г., съгласно покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в търговския регистър на 05.05.2023 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка е чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.100, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал.1, т.1, т.2, т.6, т.7 и т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-151 от 10. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, да гласува проекторешения на предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 14.06.2023г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 29.06.2023г., както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година – да гласува „ЗА“.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „ЗА“.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружествого за 2022 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата се разпределя за попълване на фонд „Резервен“ и останалата част от печалбата се разпределя за покриваме на загуби от предходни години – да гласува „ЗА“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвега на директорите за дейността им през 2022 година – да гласува „ЗА“.

5. Избор на peгистриран одитор за 2023 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 голина – да гласува „ЗА“.

6. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно Приложение към писмо с изх.№ 20-00-139/31. 03. 2023 година по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването, вх. № МЗ-55/05.04.2023 година по входящия регистър на „ УМБАЛ – Пловдив“ АД град Пловдив, както следва: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 10 349 040 лв. (I 034 904 броя поименни акции) на 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) с размера на получените през 2018 г. и 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 800 000 лв. чрез записване на нови 180 000 бр. акции на държавата с номинални стойност 10 лева – да гласува „ПРОТИВ“.

7. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание па акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, съгласно Приложение към Писмо с изх. № 20-00-139/31. 03. 2023 година по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването, вх. № МЗ-55/05. 04. 2023 г. по входящия регистър на „УМБАЛ – Пловдив“ АД град Пловдив, както следва: Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устави на дружеството;

Чл.7, ал.1 от устава: думите „10 349 040 (десет милиона триста четиридесет и девет хиляди и четиридесет)“ се заменят с думите „12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет) лева.“

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „1 034 904 (един милион и тридесет и четири хиляди деветстотин и четири)“ се заменят с думите „ 1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)“ като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал,2. Капиталът се разпределя в 1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири) поименни акции, всяка от които с номипална стойност 10 (десет) лева.“

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържан че;

„ Чл. 7.ал.5, Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 83,22 (осемдесет и три цяло и двадесет и две стотни) на сто от капитала, представляващи 1 011 013 (един милион единадесет хиляди и тринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,54 (едно цяло и петдесет и четири стотни) на сто от капитала или 18 756 (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брезово – 0,21 (нула цяло и двадесет и една стотни) на сто от капитала или 2 552 (две хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Калояново – 0,32 (нула цяло и тридесет и две стотни) на сто от капитала или 3 825 (три хиляди осемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Карлово – 1,67 (едно цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала или 20 321 (двадесет хиляди триста двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лъки – 0,10 (нула цяло и десет стотни) на сто от капитала или 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Марица – 0, 73 (нула цяло и седемдесет и три стотни) на сто от капитала или 8 869 (осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номниална стойност 14 (десет) лева;

За община Пловдив – 7,94 (седем цяло и деветдесет и четири стотни) на сто от капитала или 96 425 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Първомай – 0,76 (нула цяло и седемдесет и шест стотни) на сто от капитала или 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Раковски – 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала или 8 145 (осем хиляди сто четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Родопи – 0,94 (нула цяло и деветдесет и четири стотни) на сто от капитала или 11 426 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Садово – 0,38 (нула цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 4 581 (четири хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции* всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Съединение – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала или 3 455 (три хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Хисаря – 0,38 (нула цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 4 645 (четири хиляди шестстотин четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кричим – 0,20 (нула цяло и двадесет стотни) на сто от капитала или 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Перущица – 0,13 (нула цяло и тринадесет стотни) на сто от капитала или 1 522 (хиляда петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които с помитана стойност 10 (десет) лева;

За община Стамболийски – 0,53 (нула цяло и петдесет, и три стотни) ма сто от капитала или 6 448 (шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева – да гласува „ПРОТИВ“.

II. Възлага на упълномощения представител по т. І от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, веднага след провеждането му.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка е чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.100, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал.1, т.1, т.2, т.6, т.7 и т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала; Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2023г. или на резервната дата – 29.06.2023 г., съгласно покана за свикване на ОСА, публикувана в Търговския регистър на 05.05.2023г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /