Решение 132

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 132

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  16. 05. 2019 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Одобряване на решение на кмета на община Пловдив за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на футболен тренировъчен комплекс в град Пловдив, район „Тракия“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 2, т. 1 и чл. 71, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 112, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-153 от 09. 05. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

 

1. Одобрява Решение на кмета на община Пловдив за откриване на процедура за определяне на Концесионер и възлагане на концесия за строителство на футболен тренировъчен комплекс в град Пловдив, район „Тракия“.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 2, т. 1 и чл. 71, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 112, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с мотивирано предложение на кмета на община Пловдив, Обосновката към него и Проект на Решение на кмета на община Пловдив и проведеното съгласуване; Като взе предвид, че с решение № 410, взето с протокол № 19 от 12. 11. 2018 г. е приет План за действие за общинските концесии на община Пловдив с период на действие 2018-2020 г.; Като взе предвид, че обект „Изграждане на футболен тренировъчен комплекс в ПИ с идентификатор 56784.540.1130, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия“ е включен в План за действие за общинските концесии на община Пловдив с период на действие 2018-2020 г.; Като взе предвид изготвените анализи по реда на чл. 57, ал. 2 от ЗК, Финансово- икономически анализ, изготвен в съответствие с Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, както и проекти на обосновка на концесията по смисъла на чл. 58, ал. 2 от ЗК, обявление и конкурсна документация; Като взе предвид, че въз основа на изготвената и приета документация са изискани съгласувателни становища; Като взе предвид, че по реда на чл. 41, т.1, б.“а“ от ЗК от дирекция „Икономическа и социална политика“ към МС с писмо вх. № 17КЛ212/12/15.03.2019 г. е изразено становище по проектите на решения за откриване на процедурата за определяне на концесионер, на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията, което е съобразено при изготвяне на окончателната документация; Като взе предвид представените становища по реда на чл. 58, ал. 3 от МОСВ, ДАНС, МО и МВР; Като взе предвид, че в законоустановения срок не е постъпило становище от МК и по аргумент на изр.трето от същата разпоредба се приема, че не е налице опасност и документацията е съгласувана; Като взе предвид, че със ЗК е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на общини, но за осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии – откриването и прекратяването на процедура, както и изменението и прекратяването на концесионните договори; Като взе предвид, че със ЗК на общинските съвети е възложено да одобряват годишни отчети на кметовете на общини относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори за общинските концесии; Като взе предвид, че общинските съвети определят с решение и кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги се събират и/или постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси; Като взе предвид, че кметовете на общини изпълняват политиката за общински концесии на територията на съответната община и осъществяват правомощията на концеденти за общинските концесии; Като взе предвид предоставените приложения: Проект на Решение на кмета на община Пловдив за откриване на процедура за определяне на Концесионер и възлагане на концесия за строителство на футболен тренировъчен комплекс в град Пловдив, район „Тракия“; Обосновка за възлагане на концесията; Документация за концесията;        Проект на концесионен договор; Проект на обявление; Финансов анализ; Правен анализ; Технически анализ; Съгласувателна кореспонденция.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 23.05. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 23. 05. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 23.05.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/