Решение 132

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

132

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Добри Войников“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, представлява самостоятелен обект с идентификатор ***************, разположен в поземлен имот с идентификатор **************, на правоимащия наемател – К. С.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Райчев – Зам.-кмет СИ, ЗА Зам.-кмет УТОС, съгласно заповед № 21ОА-3240/ 01. 12. 2021 г. на Кмета на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и от НУРУЖННОЖП, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-138 от 05. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Разрешава продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Добри Войников“ № *, бл. *, вх.*, ет*, ап. *,състоящ се по ценообразуване от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антрета и тераса, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява СО в сграда с идентификатор ***************, брой нива на обекта: 1 (едно), разположен в сграда с идентификатор ****************, с предназначение: жилище, апартамент, с площ на обекта 61,65 (шестдесет и едно цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, с прилежаща част: изба № 4 (четири), с площ 5,48 (пет цяло четиридесет и осем стотни), ведно с 0,91 (нула цяло деветдесет и една стотни) % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента по КК – самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – ***************, под обекта: няма, над обекта: ***************, при граници на апартамента по ценообразуване: отляво – ап. № *, отгоре – ап. № *, отдолу – няма и граници на избата: отляво – изба № * и отдясно – изба № *, който обект е идентичен с описанията в АОС № 1649/03.07.2015 г. на район „Централен”, вписан в Служба по вписванията – Пловдив към Агенция повписванията с вх. рег.№ 21250/15.07.2015 г., акт №200, том 57, включен във фонд „Ведомствен”.

2. Определя 102 000, 00 лева, цена за продажба на недвижимия имот – предмет на разпореждане, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител инж. Б. Г. управител на „Гиздаков” ЕООД, която е в размер на 102 000 (сто и две хиляди) лева, актуална към 07. 12. 2022 г.

3. Всички данъци и такси по сделката се дължат от купувача.

4. Сумите по т. 2 и т. 3 следва да бъдат внесени и налични преди сключване на договора за покупко-продажба, който се сключва при спазване на разпоредбите на чл.43, ал.2 и чл.4 от НРПУРОИ.

5. Решението да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК. Същото може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му пред Административен съд – Пловдив.

6. Възлага на Кмета на община Пловдив да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и от НУРУЖННОЖП;

Като взе предвид, че Община Пловдив е собственик на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Добри Войников“ № *, бл. * вх. *, ет. *, ап. *, състоящ се по ценообразуване от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антрета и тераса, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява СО в сграда с идентификатор *****************, брой нива на обекта: 1 (едно), разположен в сграда с идентификатор ***************, с предназначение: жилище, апартамент, с площ на обекта 61, 65 (шестдесет и едно цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, с прилежаща част: изба № *, с площ 5,48 (пет цяло четиридесет и осем стотни), ведно с 0,91 (нула цяло деветдесет и една стотни) % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента по КК – самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – ***************, под обекта: няма, над обекта: ****************, при граници на апартамента по ценообразуване: отляво – ап. № *, отгоре – ап. № *, отдолу – няма и граници на избата: отляво – изба № * и отдясно – изба № *, който обект е идентичен с описанията в АОС № 1649/03.07.2015 г. на район „Централен”, вписан в Служба по вписванията – Пловдив към Агенция повписванията с вх. рег.№ 21250/15.07.2015 г., акт №200, том 57, включен във фонд „Ведомствен”;

Като взе предвид, че със Заповед № 17ОА-476/09.03.2017 г., издадена от Кмета на община Пловдив на основание решение на комисията по чл. 38, ал. 1 от НУРУЖННОЖП, взето с Протокол № 1 от 15. 02. 2017 г., едночленното семейство на К.  С. е настанено временно, докато работи в район „Централен“, Община Пловдив, в общинско жилище от фонд „Ведомствен“, находящо се на адрес: ул. „Добри Войников“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап.*, състоящо се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антрета и тераса;

Като взе предвид, че на основание решение на Комисията по чл. 12, ал. 3 от НУРУЖННОЖП, взето с протокол № 1 от 17.01.2019 г. е издадена Заповед № 19ОА- 313/18.02.2019 г. на Кмета на община Пловдив за временно настаняване, докато работи в район „Централен“, Община Пловдив на двучленното семейство на К. С., включващо: К. С.  и Т. С. в общинско жилище от фонд „Ведомствен“, находящо се на адрес: ул. „Добри Войников“ № *, бл. *, вх. А, ет.*, ап. *, състоящо се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антрета и тераса;

Като взе предвид заявление с вх. № 22 П-4021/23.03.2022 г., от К. С., с което изявява желанието си да закупи общинското жилище, в което е настанен;

Като взе предвид служебна бележка изх. № 6500-224/30.03.2022 г., издадена от район „Централен“, община Пловдив, съгласно която К. С. работи на служебно правоотношение като Началник на отдел „Административно-правно обслужване“. Назначен е в район „Централен“ със заповед № 15 от 04.01.2016 г. без прекъсване на правоотношението до настоящия момент. Общ трудов стаж в администрацията: 6 години и 2 месеца;

Като взе предвид писмо с вх. № 22П-4021/16.02.2023 г. на ОП „Жилфонд“, жилището се  ползва по предназначение от тричленното семейство на К. С. Наем, ТБО и консумативите за общинското жилище се заплащат редовно от наемателите. Полезна площ на жилището е 50,89 кв. м, жилищна площ е 27,26 кв. м и застроената – 61,65 кв. м;

Като взе предвид, че заявлението е разгледано от комисията по чл. 12, ал. 3 от НУРУЖННОЖП и е взето следното становище, обективирано в протокол № 4/19.05.2022 г.:

„1. Двучленното семейство на К. С. отговаря на условията за настаняване в общинско жилище от фонд „Ведомствен“.

2. Двучленното семейство на К. С. отговаря на нормите за настаняване по чл. 19 от НУРУЖННОЖП.

3. Комисията предлага преписка с вх. № 22 П-4021/23.03.2022 г. и № 22 П-4021/1/ от 31. 03. 2022 г. на двучленното семейство на К. С.да бъде представена за разглеждане от Комисията по чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ.“;

Като взе предвид, че заявлението е разгледано от комисията по чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ, която взела решение, обективирано в протокол № 6/ 31. 08. 2022 г.:

„1. За включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. в раздел II.2.1.1. „Продажба на общински жилища на правоимащи наематели“.

2. За подготовка на предложение до Общински съвет – Пловдив за продажба на общински имот, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Добри Войников“ № *, бл. *, вх.*, ет. *, ап. *, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ******************, брой нива: 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор *****************, с площ 61,65 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антре и тераса, с прилежащи части: изба № 4, с площ от 5,48 кв. м, и 0,91 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на правоимащия наемател К. С., на основание чл. 47, ал. 1, т. ,3 чл. 48, ал. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 47, ал. 1 от НУРУЖННОЖП посл. изм. с решение № 400, взето с протокол № 20 от 21.12.2021 г. на Общински съвет – Пловдив.;

Като взе предвид, че на основание решение на Комисията по чл. 12, ал. 3 от НУРУЖННОЖП, взето с протокол № 1 от 11. 01. 2023 г. е издадена Заповед № 23ОА-208/ 24. 01. 2023 г. на Кмета на община Пловдив за временно настаняване, докато работи в район „Централен“, Община Пловдив на двучленното семейство на К. С., включващо: К. С., Т. С. и Н. С. в общинско жилище от фонд „Ведомствен“, находящо се на адрес: ул.“Добри Войников“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, състоящо се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антрета и тераса;

Като взе предвид, че горецитираният недвижим имот е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., приета с Решение № 79, взето с Протокол № 7/06.04.2023 г. в раздел II.2.1.1 в район „Централен“ под №1.1.;

Като взе предвид, че пазарната оценка на общинския апартамент, находящ се в гр.Пловдив, район „Централен”, ул. „Добри Войников“ № *, бл. *, вх.*, ет. *, ап. *, е изготвена в съответствие с чл. 22, ал. 3 от ЗОС от независим оценител инж. Б. Г. управител на „Гиздаков” ЕООД, и е в размер на 102 000 лева (сто и две хиляди лева), актуална към 07.12.2022 г.;

Като взе предвид, че данъчната оценка на имота е 36 393,90 лева (тридесет и шест хиляди триста деветдесет и три лева и деветдесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК изх. № 66090002777/13.02.2023 г. на Дирекция МДТ, община Пловдив.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /